BLOG myAccount Cloud

BLOG myAccount Cloud

1675 รายการ
1. ซื้อประกันชีวิตและประกันสุขภาพนอกจากจะคุ้มครองความเสี่ยงแล้ว เบี้ยประกันชีวิตยังช่วยลดหย่อนภาษีรวมกับเบี้ยประกันสุขภาพได้สูงสุดถึง 100,000 บาท และลดหย่อนภาษีจากประกันชีวิตแบบบำนาญอีกสูงสุด 200,000 บาท
3219 ผู้เข้าชม
กรณีที่บุคคลใดยื่นแบบภาษีภายในกำหนดแต่ชำระภาษีไม่ครบถ้วน หรือยื่นแบบภาษีล่าช้า ละเลย หรือหลีกเลี่ยงการยื่นแบบภาษี จะต้องเสียเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามกฎหมายกำหนด และหากฝ่าฝืน หลีกเลี่ยง ไม่ยอมชำระจะต้องรับโทษทางอาญาด้วย บทลงโทษมีดังนี้
421 ผู้เข้าชม
Retention เป็นการติดต่อขอลดอัตราดอกเบี้ยกับธนาคารเดิม ในขณะที่ Refinance เป็นการนำที่อยู่อาศัยที่ผู้กู้ผ่อนชำระอยู่มาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน เพื่อขอสินเชื่อใหม่มาปิดหนี้ยอดเงินกู้เดิมที่ยังเหลืออยู่
410 ผู้เข้าชม
ติดต่อกับธนาคารเดิมเพื่อขอรายการสรุปยอดหนี้สินเชื่อบ้าน โดยค่าใช้จ่ายในขั้นนี้ขึ้นอยู่กับธนาคารนั้น ๆ บางธนาคารอาจไม่มีค่าใช้จ่าย
408 ผู้เข้าชม
1. กองทุนประกันสังคมลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 7,200 บาท (จากเดิมไม่เกิน 9,000 บาท)2. กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)ลดหย่อนได้ไม่เกิน 30% ของรายได้รวมทั้งปี แต่ไม่เกิน 500,000 บาท เมื่อรวมกับกองทุนเพื่อการเกษียณอื่น ๆ
311 ผู้เข้าชม
ประกันชีวิต โดยเฉพาะประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ เป็นตัวช่วยที่มักถูกเลือกเป็นลำดับแรก ๆ โดยเฉพาะผู้ที่อยากเน้นลดหย่อนภาษีเป็นหลัก ไม่อยากให้เงินต้นหาย มีผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินในจำนวนที่รู้แน่นอนนับตั้งแต่วันที่ตัดสินใจ
348 ผู้เข้าชม
คู่สมรสมีทางเลือกในการวางแผนยื่นภาษี 2565 และลดหย่อนภาษี 2565 ที่หลากหลาย ดังนี้
334 ผู้เข้าชม
คนไทยทุกคนที่มีเงินได้เกิน 120,000 บาทต่อปี มีหน้าที่ต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่จะเสียภาษีหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับเงินได้สุทธิของตนเอง
266 ผู้เข้าชม
นักเศรษฐศาสตร์ปรับลดการคาดการณ์ขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของออสเตรเลียสำหรับปี 2566
325 ผู้เข้าชม
หลังจากวิกฤตนี้ผ่านพ้นไป เศรษฐกิจโลกก็จะเข้าสู่รูปแบบใหม่ที่ไม่เหมือนเดิม ทั้งในแง่ของการเติบโต เงินเฟ้อ และนโยบายเศรษฐกิจ
841 ผู้เข้าชม
236041 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์