ร้องเรียนบริการ :

Blog

1151 รายการ
การทำธุรกิจเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อน และต้องบริหารจัดการหลายด้านให้สมดุลกัน ธุรกิจจึงจะดำเนินไปได้ด้วยดี แต่อาจมีบางเรื่องที่คนทำธุรกิจอาจมองข้ามไป เช่นเรื่องดังต่อไปนี้
8 ผู้เข้าชม
ความแตกต่าง ระหว่าง การออมเงิน และ การลงทุน
22 ผู้เข้าชม
งานบัญชี (Accounting) เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางบัญชี รวมถึงการบันทึก จัดเก็บ รวบรวม และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี บันทึกรายรับรายจ่าย ตลอดจน การจัดทำรายงานทางการเงิน โดยผู้ที่ทำหน้าที่ดังกล่าว เรียกว่า “นักบัญชี”
17 ผู้เข้าชม
จะมีใครสักกี่คนที่รู้ที่มาของความหมายการบัญชีอย่างแท้จริง ซึ่งมีการค้นพบหลักฐานว่า การบัญชีเกิดขึ้นมากว่า 4,000 ปีแล้ว สมัยนั้นได้มีการจัดทำบัญชีสินค้า บัญชีค่าแรง และค่าภาษีอากรในเมโสโปเตเมีย หลังจากนั้น
11 ผู้เข้าชม
ตลาดแรงงานไทยในอนาคตอีก 5 ปีข้างหน้า สิ่งสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กร ช่วยในการวางแผนและปฏิบัติงาน และเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จของภาคธุรกิจ คือ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสายงาน การนำนวัตกรรม (Innovation) และการหาทางออกที่เหมาะสม (Solution)
14 ผู้เข้าชม
ยืดเยื้อกันมาพักใหญ่สำหรับการผลักดัน ” ภาษีที่ดิน ” จนล่าสุด (วันที่ 12 มีนาคม 2562) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศให้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 บังคับใช้เป็นกฎหมายแล้ว โดยจะเริ่มมีผลจัดเก็บภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ดังนั้น จึงได้สรุปสาระสำคัญของกฎหมายนี้ มาให้ดูกันว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้าง แล้วเราเข้าข่ายต้องเสียภาษีที่ดินด้วยหรือไม่
24 ผู้เข้าชม
B Y O D เป็นคำย่อของคำว่า Bring Your Own Device แปลตรงตัวได้ว่า “การนำอุปกรณ์ของคุณมา (ใช้งาน) เอง” ซึ่งเป็นแนวคิดในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในทุกมิติที่สอดคล้องและสัมพันธ์กับการทำงานของนักบัญชีดิจิทัลในยุคปัจจุบัน  
22 ผู้เข้าชม
สาระสำคัญที่นักบัญชี พึงต้องระมัดระวัง คือ เอกสารหลักฐานที่ทางบัญชีได้รับนั้นต้องมีความเข้าใจในเนื้อหาสาระ ก่อนจะนำไปสู่การวิเคราะห์เพื่อการบันทึกบัญชีให้ถูกต้อง เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยมีเกณฑ์ ในการพิจารณา ดังนี้
30 ผู้เข้าชม
ในการเริ่มต้นธุรกิจมักมีหลายสิ่งที่เจ้าของกิจการจะต้องจัดการ ไม่ว่าจะเป็นการคิดถึงวิธีการขาย การส่งเสริมการขาย การจัดการสินค้า และงานอื่นๆ อีกมากมายที่คุณไม่อาจมองข้ามได้ โดยเฉพาะการทำบัญชีที่เป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจ เพราะการทำบัญชีจะทำให้คุณทราบถึงสถานะทางการเงินภายในกิจการ ง่ายต่อการตรวจสอบข้อเท็จจริงทางการเงินภายในกิจการ ป้องกันการทุจริตได้เป็นอย่างดี
39 ผู้เข้าชม
ในปัจจุบัน ในเรื่องการปล่อยสินเชื่อธนาคาร หรือ การปล่อยสินเชื่อของธุรกิจให้กับลูกค้าแต่ละราย จะพบว่า ถ้าเป็นธนาคาร จะขอดูงบการเงินฉบับที่เสียภาษี หรือแม้แต่ธุรกิจบางแห่งจะให้สินเชื่อ โดยจะปล่อยเครดิตให้ลูกค้า ก็จะขอดูงบการเงินฉบับที่ยื่นเสียภาษีประจำปีเช่นกัน ดังนั้นท่านในฐานะผู้บริหาร เมื่อมีการทำบัญชี และจะปิดบัญชีประจำปี ควรมีหลักและเทคนิคในการวิเคราะห์งบการเงิน ของกิจการของท่านดังนี้
31 ผู้เข้าชม
9258 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์