Blog

1188 รายการ
เป็นเครื่องมือของรัฐประเภทหนึ่ง ที่จัดเก็บจากผู้ประกอบการที่มีรายได้จากการประกอบกิจการหรือเนื่องจากการประกอบกิจการของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี มีกำหนดสิบสองเดือนต่อหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี นอกจากนี้ยังมีวิธีการจัดเก็บวิธีอื่นอีก
8 ผู้เข้าชม
นายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี ในฐานะรองโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมฯได้เริ่มจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรถจักรยานยนต์ตามโครงสร้างภาษีใหม่แล้ว ตั้งแต่ 1ม.ค.63ที่ผ่านมา ซึ่งในโครงสร้างภาษีใหม่ได้จัดเก็บตามปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ของรถจักรยานยนต์ แทนการจัดเก็บภาษีตามขนาดเครื่องยนต์แบบที่ผ่านมา เพื่อต้องการสนับสนุนลดปัญหามลพิษทางอากาศ และสนับสนุนให้ผู้ผลิตค่ายรถจักรยานยนต์พัฒนาเทคโนโลยีการใช้พลังงานสะอาดเพิ่ม
36 ผู้เข้าชม
"เด็กในวันนี้ คือผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้า” คำกล่าวนี้ถือว่าไม่เป็นการกล่าวเกินจริงเลย สำหรับวันเด็กวันนี้ ผมมีคำแนะนำดีๆเกี่ยวกับการสร้างวินัยทางการเงินให้กับเด็ก เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้กับพวกเขาได้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต
25 ผู้เข้าชม
ทราบไหมครับว่า ทำไมยอดเงินเดือนจริง ๆ ที่โอนเข้าบัญชีจากทางบริษัท ถึงน้อยกว่าเงินเดือนที่ระบุไว้ตอนทำสัญญาว่าจ้าง หรือทำไมตอนรับงานนอก ผู้ว่าจ้างโอนเงินให้เราน้อยกว่าค่าจ้างที่ตกลงกันไว้นิด ๆ หน่อย ๆ ทั้งนี้ อย่าเพิ่งตกใจไปครับ เพราะโดยปกติ เงินส่วนที่ถูกหักไปนั้น คือ เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย นั่นเอง วันนี้ เรามาดูกันครับว่า ภาษีหัก ณ ที่จ่าย คืออะไร แล้วเกี่ยวข้องกับการยื่นภาษีที่สรรพากรในแต่ละปีอย่างไร
72 ผู้เข้าชม
วิกฤตต้มกบ หรือ เศรษฐกิจต้มกบ ถือเป็นแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์การเมือง ที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ถือเป็นคำที่ได้รับความนิยมขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา คล้ายกับคำว่า วิกฤตฟองสบู่ ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ประมาณช่วง 10 ปีก่อนหน้านี้ วิกฤตฟองสบู่ และ วิกฤตต้มกบ วิกฤตต้มกบ เป็นแนวคิดที่ถูกนำเสนอขึ้นมาอธิบายลักษณะทางเศรษฐกิจ โดยมีลักษณะ หรือตัวเปรียบเทียบสำคัญ คือ วิกฤตฟองสบู่ โดยทั้ง 2 วิกฤตต่างก็มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจในขาลงเป็นอย่างมาก เพียงแต่ใช้ในการอธิบายในรูปการณ์ที่ต่างออกไปเฉย ๆ
71 ผู้เข้าชม
สูตรการบัญชี ที่ใช้บ่อยที่สุด เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำข้อมูลทางบัญชีไปวิเคราะห์ได้ง่ายยิ่งขึ้น จึง รวมสูดรบัญชี ดังนี้
1612 ผู้เข้าชม
การด้อยค่าของสินทรัพย์ เมื่อกิจการใช้งานสินทรัพย์มาระยะหนึ่ง ต่อมามีการเปลี่ยนแลงเกิดขึ้น ทั้งจากภายในหรือภายนอกของกิจการ จนเป็นสาเหตุให้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน แสดงว่าสินทรัพย์เกิดการ ด้อยค่า ( Impairment ) กรณีดังกล่าว มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 ( ปรับปรุง 2552 ) เรื่องการด้อยค่าของสินทรัพย์ ( กำหนดให้ใช้ปี 2554 ) ได้กำหนดไว้ว่า สินทรัพย์จะเกิดการด้อยค่าเมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
80 ผู้เข้าชม
หมายถึง เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานให้ทางราชการตามที่ กระทรวงการคลังกำหนด
109 ผู้เข้าชม
การประกอบธุรกิจในปัจจุบันมีอยู่หลายลักษณะทั้งธุรกิจขนาดเล็ก ธุรกิจขนาดกลาง และธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีสาขาทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ จึงมีการกำหนดรูปแบบธุรกิจออกเป็น 5 รูปแบบ ดังนี้
105 ผู้เข้าชม
ในปัจจุบันวิชาชีพบัญชีมีความสำคัญมาก ไม่ว่ากิจการไหนก็ต้องมีนักบัญชี ซึ่งนักบัญชีมีหน้าที่รวบรวม บันทึก จำแนก และสรุปข้อมูล เพื่อที่จะให้ฝ่ายต่างๆในกิจการได้นำข้อมูลไปใช้ในการบริหารงาน เช่น ฝ่ายบริหารนำข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงินที่นักบัญชีได้จัดทำไปวิเคราะห์สภาพคล่องของกิจการ และในการบันทึกบัญชีมีหลักเกณฑ์การบันทึก 2 รูปแบบด้วยกัน คือเกณฑ์เงินสด และเกณฑ์คงค้าง เรามาดูกันเลยนะคะว่าทั้ง 2 เกณฑ์มีความแตกต่างยังไงกันบ้าง
261 ผู้เข้าชม
11521 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์