BLOG myAccount Cloud

BLOG myAccount Cloud

1589 รายการ
วิธีการตรวจสอบการยื่นภาษี ทั้งภาษี หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ประกอบการคงอยากรู้ว่าเงินภาษีที่ส่งให้ ไม่ว่าจะเป็น สำนักงานบัญชี หรือ บุคคลธรรมดาที่รับยื่นภาษี นำส่งเงินที่เราให้ไปแล้วหรือไม่?
54 ผู้เข้าชม
มาทำความเข้าใจกับ ต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่คำว่า “คงที่” (Fixed) และ “ผันแปร” (Variable) ใช้เพื่ออธิบายว่าต้นทุนจะผันแปรไปอย่างไร
93 ผู้เข้าชม
การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีที่มีจุดทศนิยมกรมสรรพากรได้กำหนดวิธีปฏิบัติไว้ ดังนั้นหากได้รับใบกำกับภาษีที่คำนวณภาษีซื้อผิดในหลักทศนิยม ผู้ประกอบการจดทะเบียนจะสามารถนำภาษีซื้อในใบกำกับภาษีมาใช้ได้อย่างไร
122 ผู้เข้าชม
ไลฟ์สดขายของออนไลน์ เสียภาษีอย่างไร และไม่ใช่แค่นี้ ขายเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้าตามตลาดนัด และอาชีพอื่นๆ ตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร นั้นต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอย่างไรบ้าง ? กรมสรรพากรได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเสียภาษีดังนี้
112 ผู้เข้าชม
การตัดจำหน่ายเป็นกลยุทธ์การบัญชีที่อนุญาตให้มีการลดมูลค่าของสินทรัพย์หรือเป็นวิธีการกำจัดหนี้สูญจากบันทึกทางการเงินของธุรกิจ การใช้การตัดบัญชีเป็นงานที่สามารถช่วยให้ บริษัท รักษาสินค้าคงคลังที่มีความแม่นยำมากขึ้น
117 ผู้เข้าชม
บทความนี้เป็นเพียงข้อแนะนำที่ผ่านจากประสบการณ์ของผู้เขียนบทความเพียงเท่านั้น หวังว่าผู้อ่านจะได้รับประโยชน์จากบทความนี้ พร้อมทั้งเป็นข้อตัดสินใจ ที่จะทำให้ท่านตัดสินใจ หรือไม่ตัดสินใจที่จะจดทะเบียนนิติบุคคล
157 ผู้เข้าชม
ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการบันทึกบัญชี และการวางระบบควบคุมภายใน อาจเกิดขึ้นได้เสมอ ดังนั้นเราสามารถเตรียมรับมือกับปัญหาเหล่านี้ เพื่อลดความผิดพลาดในระบบเงินสด และเช็ครับ ได้ดังบทความนี้
147 ผู้เข้าชม
เมื่อกิจการเติบโตขึ้น จำเป็นต้องใช้เงินเพื่อมาขยายกิจการ เพิ่มสภาพคล่องให้แก่กิจการ ผู้ประกอบการจึงระดมเงินจากผู้ถือหุ้น หรือต้องการกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหม่ โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท ทั้งนี้ กิจการจะต้องดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนอย่างไร
127 ผู้เข้าชม
สินทรัพย์อีกรายการหนึ่งที่สำคัญต่อการหารายได้ และส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินในงบดุลของกิจการ นั่นก็คือ “สินค้าคงเหลือ” ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่เจ้าของกิจการควรมีความรู้ความเข้าใจและสามารถบริหารจัดการตีมูลค่าได้ ดังต่อไปนี้
218 ผู้เข้าชม
การขายสินค้าหรือให้บริการโดยทั่วไปแล้วเมื่อได้มีการขายสินค้าหรือให้บริการได้ออกใบกำกับภาษีให้กับลูกค้า แต่ต่อมาอาจเกิดปัญหาขึ้น เช่น สินค้าที่ส่งไปให้ลูกค้าเกิดชำรุด เสียหาย ไม่ต้องตามตัวอย่างที่ได้ตกลงกัน ได้มีการส่งคืนให้กับผู้ขายตามข้อตกลง ผู้ขายก็จะลดหนี้ให้กับลูกค้า โดยผู้ขายจะต้องออกหลักฐานการลดหนี้ให้กับลูกค้า ซึ่งหลักฐานดังกล่าวก็คือ “ใบลดหนี้”
170 ผู้เข้าชม
85093 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์