BLOG myAccount Cloud

BLOG myAccount Cloud

1622 Items
4 ขั้นตอนการทำบัญชีให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีและภาษี
1. การบันทึกบัญชี (Accounting)
คือ กระบวนการในการบันทึก รวบรวม วิเคราะห์ และรายงานข้อมูลทางการเงินขององค์กรหรือธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องและครบถ้วนเพื่อใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ การควบคุมภายใน และการรายงานผลการดำเนินงานให้กับผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ถือหุ้น ผู้จัดการ หน่วยงานรัฐ และบุคคลภายนอกอื่นๆ ซึ่งการบันทึกบัญชีมีองค์ประกอบหลักดังนี้
89 Visitor
การขายของออนไลน์เป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมและมีการแข่งขันอย่างมากในยุคปัจจุบัน สังเกตได้จากการเกิดร้านค้าออนไลน์ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นมากมาย และเชื่อได้ว่าบรรดาแม่ค้ามือใหม่หลายท่านมีความกังวลใจ กลัวลงทุนไปแล้วจะไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่คาดหวังไว้ ดังนั้นการศึกษาการทำให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนต้องมีกลยุทธ์และการดำเนินการที่เหมาะสม ดังหัวข้อด้านล่างนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญในการขายของออนไลน์ให้สำเร็จ
172 Visitor
ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อปี และยังไม่พร้อมเข้าสู่ระบบการจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax invoice) หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ด้วยการลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) สามารถจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ e-Tax Invoice by Email
371 Visitor
การจ่ายเงินให้กับค่าโฆษณาใน facebook จะนำมาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ไหม ก่อนอื่นต้องดูก่อนว่าธุรกิจที่เรากำลังทำอยู่เป็นรูปแบบไหน เป็นในรูปแบบบุคคลธรรมดาหรือในรูปแบบของนิติบุคคล (บริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด)
1683 Visitor
การทำบัญชีถือเป็นหัวใจหลักของการทำธุรกิจ เพราะบัญชีจะทำให้คุณทราบที่มาที่ไปของเงินในแต่ละส่วน มองเห็นผลกำไร
2913 Visitor
1. ซื้อประกันชีวิตและประกันสุขภาพนอกจากจะคุ้มครองความเสี่ยงแล้ว เบี้ยประกันชีวิตยังช่วยลดหย่อนภาษีรวมกับเบี้ยประกันสุขภาพได้สูงสุดถึง 100,000 บาท และลดหย่อนภาษีจากประกันชีวิตแบบบำนาญอีกสูงสุด 200,000 บาท
3796 Visitor
กรณีที่บุคคลใดยื่นแบบภาษีภายในกำหนดแต่ชำระภาษีไม่ครบถ้วน หรือยื่นแบบภาษีล่าช้า ละเลย หรือหลีกเลี่ยงการยื่นแบบภาษี จะต้องเสียเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามกฎหมายกำหนด และหากฝ่าฝืน หลีกเลี่ยง ไม่ยอมชำระจะต้องรับโทษทางอาญาด้วย บทลงโทษมีดังนี้
621 Visitor
Retention เป็นการติดต่อขอลดอัตราดอกเบี้ยกับธนาคารเดิม ในขณะที่ Refinance เป็นการนำที่อยู่อาศัยที่ผู้กู้ผ่อนชำระอยู่มาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน เพื่อขอสินเชื่อใหม่มาปิดหนี้ยอดเงินกู้เดิมที่ยังเหลืออยู่
670 Visitor
ติดต่อกับธนาคารเดิมเพื่อขอรายการสรุปยอดหนี้สินเชื่อบ้าน โดยค่าใช้จ่ายในขั้นนี้ขึ้นอยู่กับธนาคารนั้น ๆ บางธนาคารอาจไม่มีค่าใช้จ่าย
683 Visitor
265971 Visitor
Get started for free today. Free Trial
Create a website for free Online Stores