Update Version

รายละเอียดการ Update Version

  • หัวข้อ

Update Version

6 Items
เพิ่มเมนู ลูกหนี้ยกมา, เจ้าหนี้ยกมา และปรับปรุงในส่วนของการ Export รายงานในระบบต่างๆ รวมถึงเพิ่มการแจ้งเตือนตามการกำหนด Option ในค่าเริ่มต้น
146 Visitor
เพิ่มเมนู ลูกหนี้ยกมา, เจ้าหนี้ยกมา และปรับปรุงในส่วนของการ Export รายงานในระบบต่างๆ รวมถึงเพิ่มการแจ้งเตือนตามการกำหนด Option ในค่าเริ่มต้น
191 Visitor
เพิ่มเมนู ลูกหนี้ยกมา, เจ้าหนี้ยกมา และปรับปรุงในส่วนของการ Export รายงานในระบบต่างๆ รวมถึงเพิ่มการแจ้งเตือนตามการกำหนด Option ในค่าเริ่มต้น
160 Visitor
เพิ่มกลุ่มสินค้าในกำหนดรหัสสินค้าบริการ ,เพิ่มการแสดงรายการการเรียงตามสินค้าในรายงานขายสด ,ปรับแก้ไขการแสดงรายงาน กรณีที่ Google Chrome มีการ...
222 Visitor
เพิ่มกลุ่มสินค้าในกำหนดรหัสสินค้าบริการ ,เพิ่มการแสดงรายการการเรียงตามสินค้าในรายงานขายสด ,ปรับแก้ไขการแสดงรายงาน กรณีที่ Google Chrome มีการ...
363 Visitor
เพิ่ม Option การเรียกสินค้าทั้งหมดในรายงานสินค้าคงเหลือ, เพิ่มระบบการสร้างผังบัญชีตามประเภทธุรกิจ และอื่นๆ
94 Visitor
891 Visitor
Get started for free today. Free Trial
Create a website for free Online Stores