Update Version

รายละเอียดการ Update Version

  • หัวข้อ

Update Version

57 Items
เพิ่มการอ้างอิงใบขอซื้อหลายๆ ใบ นำมารวมกันเปิดใบสั่งซื้อเพียง 1 ใบได้ เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานและนำส่งเอกสารใบสั่งซื้อ, ปรับแก้ไขระบบคำนวณต้นทุน กรณีที่จัดทำเอกสารใหม่และเอกสารไม่ได้อยู่ช่วงวันที่คำนวณต้นทุน ให้สามารถบันทึกข้อมูลเอกสารได้ตามปกติ, เพิ่มช่องแสดงประเภทการจ่ายชำระ, ธนาคาร/สาขา, วันที่บนเช็ค, และเลขที่เช็ค/บัตรเครดิต เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดของเช็ค/บัตรเครดิตที่จ่ายชำระหนี้, ปรับให้รายงานคลังสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแสดงราคาต้นทุน ให้แสดงทศนิยมครบทุกหลักตามการตั้งค่า Database และอื่นๆ
180 Visitor
เพิ่มการอ้างอิงใบขอซื้อหลายๆ ใบ นำมารวมกันเปิดใบสั่งซื้อเพียง 1 ใบได้ เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานและนำส่งเอกสารใบสั่งซื้อ, ปรับแก้ไขระบบคำนวณต้นทุน กรณีที่จัดทำเอกสารใหม่และเอกสารไม่ได้อยู่ช่วงวันที่คำนวณต้นทุน ให้สามารถบันทึกข้อมูลเอกสารได้ตามปกติ, เพิ่มช่องแสดงประเภทการจ่ายชำระ, ธนาคาร/สาขา, วันที่บนเช็ค, และเลขที่เช็ค/บัตรเครดิต เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดของเช็ค/บัตรเครดิตที่จ่ายชำระหนี้, ปรับให้รายงานคลังสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแสดงราคาต้นทุน ให้แสดงทศนิยมครบทุกหลักตามการตั้งค่า Database และอื่นๆ
321 Visitor
เพิ่มตัวกำหนด รายงานโปรด (Favorite Report) ทุกรายงานของระบบ Dashboard และระบบ Audit & Internal Control เพิ่มเงื่อนไขกำหนดสิทธิการเข้าระบบ ของระบบ Dashboard
223 Visitor
เพิ่มช่องสำหรับระบุข้อมูลบัญชีธนาคารของผู้ขาย (เจ้าหนี้การค้า), เพิ่มการเลือกรูปแบบเอกสาร 2 รูปแบบ ได้แก่ แบบแจกแจง และแบบสรุป, เพิ่มการเรียงข้อมูลตามวันที่หัก ณ ที่จ่าย, ตามเลขที่หัก ณ ที่จ่าย หรือตามเลขที่เอกสาร เพื่อให้รายงานสามารถเรียงลำดับรายการเอกสารตามข้อมูลที่เลือกได้อย่างชัดเจน และอื่นๆ
232 Visitor
เพิ่มตัวกำหนด รายงานโปรด (Favorite Report) ทุกรายงานของระบบ Dashboard และระบบ Audit & Internal Control เพิ่มเงื่อนไขกำหนดสิทธิการเข้าระบบ ของระบบ Dashboard และเพิ่มการแสดงข้อมูลประเภทธุรกิจและแหล่งที่มาลูกค้า เมื่อมีการ Export ข้อมูลลูกหนี้และเจ้าหนี้ และอื่นๆ
282 Visitor
ส่งมอบงานลูกค้า และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบ Version 1.1.71 ประจำเดือนธันวาคม 2566
267 Visitor
ส่งมอบงานลูกค้า และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบ Version 1.1.70 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2023
334 Visitor
เพิ่มคำอธิบายสูตรการคำนวณต้นทุน/หน่วย และกำไร ในรายงานวิเคราะห์กำไรขั้นต้นของสินค้าคงเหลือ,ปรับแก้ไขการแสดงเวลาเริ่มต้น – เวลาสิ้นสุด(Activity History), และปรับให้กรณีที่ปิดบัญชีสิ้นปี สามารถกำหนดให้ระบบบันทึกยอดยกมาแยกตาม Cost Center & Internal Order
363 Visitor
เพิ่มให้เมนูซื้อเชื่อ และเมนูซื้อสด สามารถอ้างอิงเอกสารใบขอซื้อ หรือใบสั่งซื้อได้มากกว่า 1 เอกสาร, ปรับเงื่อนไขเอกสารโอกาสทางการขายที่เป็นสถานะโอกาส ปิดการขายไม่สำเร็จ สามารถนำกลับมาใช้ (Reopen) , เพิ่มระบบตรวจสอบการเปลี่ยนสถานะกิจกรรม เพื่อให้ทราบประวัติการเปลี่ยนแปลงสถานะ และอื่นๆ
306 Visitor
เพิ่มช่องแสดงรายการจำนวนการปรับปรุงเอกสารที่เคยมีการอนุมัติ (Approve) เมนูใบเสนอราคา ใบขอซื้อและใบสั่งซื้อ, เพิ่มให้ผู้ใช้สามารถกดตรงช่องเลขที่เอกสารที่นำมาวางบิลหรือรับชำระหนี้ โดยระบบจะทำการ Link ไปยังเอกสารต้นทางโดยอัตโนมัติ, เพิ่ม Option รายงานหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย และอื่นๆ
328 Visitor
52740 Visitor
Get started for free today. Free Trial
Create a website for free Online Stores