Update Version

รายละเอียดการ Update Version

  • หัวข้อ

Update Version

34 Items
เพิ่มเมนู ลูกหนี้ยกมา, เจ้าหนี้ยกมา และปรับปรุงในส่วนของการ Export รายงานในระบบต่างๆ รวมถึงเพิ่มการแจ้งเตือนตามการกำหนด Option ในค่าเริ่มต้น
489 Visitor
เพิ่มกลุ่มสินค้าในกำหนดรหัสสินค้าบริการ ,เพิ่มการแสดงรายการการเรียงตามสินค้าในรายงานขายสด ,ปรับแก้ไขการแสดงรายงาน กรณีที่ Google Chrome มีการ...
567 Visitor
เพิ่มกลุ่มสินค้าในกำหนดรหัสสินค้าบริการ ,เพิ่มการแสดงรายการการเรียงตามสินค้าในรายงานขายสด ,ปรับแก้ไขการแสดงรายงาน กรณีที่ Google Chrome มีการ...
748 Visitor
เพิ่ม Option การเรียกสินค้าทั้งหมดในรายงานสินค้าคงเหลือ, เพิ่มระบบการสร้างผังบัญชีตามประเภทธุรกิจ และอื่นๆ
579 Visitor
10589 Visitor
Get started for free today. Free Trial
Create a website for free Online Stores