myAccount Cloud February 2022

myAccount Cloud February 2022

myAccount Cloud ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

Menu

Detail

Inventory

Count Stock

-  เพิ่มการ Assign ผู้รับผิดชอบเอกสาร ในเมนูตรวจนับสินค้า (Count Stock)

Accounting

Post GL (Batch)

-  ปรับแก้ไขการโพส GL หรือการลงรายการบัญชีแบบรวมเอกสาร และการแสดงเลขที่เอกสารรายการรายวันอัตโนมัติให้ถูกต้องตามรูปแบบที่ผู้ใช้กำหนดไว้ในค่าเริ่มต้น

Cheque and Bank

Cheque Encashment

-  เพิ่มชื่อธนาคารในคำอธิบายการลงรายการบัญชี (Post GL) ของเช็คจ่ายผ่าน เพื่อให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบได้จากรายงานข้อมูลรายวันหรือรายงานที่เกี่ยวข้องได้สะดวกยิ่งขึ้น

Report

Tax Report

-  เพิ่มแบบฟอร์มหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย (รูปแบบผู้กระทำแทน) ในรายงานหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย

Setting Report

-  เพิ่มข้อมูลการแสดงงบการเงินและยอดคงเหลือปกติของผังบัญชี ในการ Export ข้อมูลรายงานรหัสบัญชี

Inventory Report

-  ปรับแก้ไขรายงานสินค้าและวัตถุดิบ ให้แสดงข้อมูลตามที่ผู้ใช้เลือกเท่านั้น โดยไม่ให้แสดงข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในตัวกรอง

Report

Accounting

-  เพิ่มเขตการขาย และแหล่งที่มาของลูกค้าใน Template การโอนข้อมูลค่าเริ่มต้นของลูกค้า (Import Customer)

Other

Login

-  กรณีที่ User ที่สร้างไว้ในฐานข้อมูลถูกลบข้อมูลออกจากระบบ หรือมีสถานะ Inactive ให้ระบบแจ้งเตือนอย่างถูกต้อง

All Systems

-  ปรับแก้ไขการแจ้งเตือน Copy Design form สามารถ Copy ได้เฉพาะฟอร์มมาตรฐานเท่านั้น

 

 554
Visitor
Get started for free today. Free Trial
Create a website for free Online Stores