myAccount Cloud March 2022

myAccount Cloud March 2022

myAccount Cloud ประจำเดือน มีนาคม 2565

Menu

Detail

Sales

All Menu

-  ปรับแก้ไขการเพิ่มคำอธิบายสินค้า ในการสร้างสินค้าใหม่ผ่านการทำเอกสารหรือการสร้างสินค้าอย่างรวดเร็ว (Quick Create Goods) ให้เป็นคำอธิบายสินค้าที่ใช้ในการขายอัตโนมัติ

Inventory

Item Journal

-  เพิ่มปุ่มสร้างสินค้าใหม่ในเมนูเพิ่มลดสินค้า (Item Journal) เพื่อให้ผู้ใช้สามารถสร้างรหัสสินค้ารายการใหม่ได้ตามต้องการอย่างรวดเร็ว

Report

Sales Report

-  ปรับแก้ไขจำนวนเงินคงเหลือ ในรายงานความเคลื่อนไหวเงินมัดจำให้แสดงจำนวนเงินคงเหลือสุทธิได้ถูกต้องตามการอ้างอิงข้อมูลไปใช้งานล่าสุด

Tax Report

-  เพิ่มการกรองประเภทการยื่นเอกสาร ผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าเป็นการยื่นปกติ หรือยื่นเพิ่มเติม ในรายงานสรุปภาษีหัก ณ ที่จ่ายและรายงาน Export ภาษีออนไลน์

Setting Report

-  พัฒนารายงานตำแหน่งงาน, แผนกงาน เพื่อให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบดูข้อมูลและ Export ไฟล์ไปใช้งานภายนอกได้สะดวกยิ่งขึ้น

 

-  พัฒนารายงานข้อมูลรายได้, ค่าใช้จ่าย เพื่อให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบดูข้อมูลและ Export ไฟล์ไปใช้งานภายนอกได้สะดวกยิ่งขึ้น

Setting

General

-  เพิ่ม Option ตั้งค่าแบบฟอร์มให้ผู้ใช้สามารถเลือกพิมพ์ฟอร์มได้ทุกสถานะ

System

-  เพิ่มการกำหนดสิทธิ์ (Permission) ในการเข้าถึงรายงานและการดูรายงานตามสาขา

Accounting

-  เพิ่ม Option การเปลี่ยนแปลงสถานะลูกหนี้/เจ้าหนี้ ให้ผู้ใช้สามารถเรียกใช้งาน, พักรายการไว้ หรือยกเลิกใช้งานได้

Other

License

-  เพิ่มการเก็บข้อมูลของลิขสิทธิ์ License ในฐานข้อมูล เพื่อการตรวจสอบและแจ้งเตือนในระบบได้อย่างถูกต้อง

 

 

 187
Visitor
Get started for free today. Free Trial
Create a website for free Online Stores