บัญชีโคตรง่าย

บัญชีโคตรง่าย

1163 รายการ
สต๊อก หรือ บัญชีสินค้าคงเหลือ เป็นบัญชีหนึ่งที่ค่อนข้างควบคุมยากในทางปฎิบัติ เพราะมีรายละเอียดค่อนข้างมากและเมื่อใดก็ตามที่ เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเรียกตรวจสอบบัญชีดังกล่าว มักจะเจอเหตุการณ์สินค้าคงเหลือที่มีอยู่จริง ไม่ตรงกับตัวเลขในบัญชีอยู่ร่ำไป และนำไปสู่การเสียเบี้ยปรับทางภาษีในที่สุด
481 ผู้เข้าชม
รายการกำไรเบ็ดเสร็จอื่น (Other Comprehensive Income Items) คืออะไรกันแน่ ต่อจากบล็อกที่โพสต์ไปก่อนหน้านี้ การบัญชีมูลค่ายุติธรรม (Fair Value Accounting) ก่อให้เกิดการรับรู้กำไรหรือขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน ประเด็นที่สำคัญของการรับรู้รายการกำไรหรือขาดทุนดังกล่าวคือจะรับรู้ในบัญชีกำไรขาดทุน หรือรับรู้เป็นรายการกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นดี บล็อกนี้จะกล่าวถึงการรับรู้รายการกำไรเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนในความต้องการของตลาด และรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพื่อสะท้อนปัญหาเกี่ยวกับลักษณะเชิงคุณภาพของความเข้าใจได้ และหลักความระมัดระวังในมุมมองของ Conservatism ไม่ใช่ Prudence ที่ยังคงปรากฎในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เมื่อกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (Publicly-Accountable Entities) ต้องแสดงงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (Statement of Comprehensive Income) แทนงบกำไรขาดทุน (Statement of Income)
905 ผู้เข้าชม
การวางแผนการเงินก็คือการจัดสำรับทางการเงินให้เหมาะสมกับทุก ๆ เป้าหมายทางการเงินของลูกค้าตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันสุดท้ายในชีวิตโดยต้องจัดการตั้งแต่ฐานรากที่มั่นคงก่อนคือ การบริหารรายรับรายจ่าย การจัดการหนี้สิน การจัดการความเสี่ยง เรียงต่อไปเป็นการจัดการเรื่องการออมเพื่อเกษียณ แล้วมีเงินเหลือก็ไปลงทุน แล้วสุดท้ายคือการจัดการส่งมอบทรัพย์สินให้กับทายาทรุ่นต่อไปตามที่ต้องการ
304 ผู้เข้าชม
ถ้าคุณจบปริญญาตรี สาขาบัญชีมา โดยทั่วไปจะสามารถเลือกเข้าทำงานในบริษัทได้หลายรูปแบบ จะเลือกทำงานในบริษัทที่เป็นผู้ผลิต หรือผู้ขายก็ได้ หรือจะเลือก หางานบัญชีบริษัทตรวจสอบบัญชีก็ได้ ทั้ง 2 กรณีนี้จะมีรูปแบบการทำงานแตกต่างกัน
1190 ผู้เข้าชม
แนวโน้มใน ปี 2020 จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง นักบัญชีจะต้องเตรียมความพร้อมและรับมืออย่างไร มี 12 เรื่องสำคัญในปี 2020 มาแนะนำครับ ในวงการวิชาชีพบัญชี ประเด็นที่ค่อนข้างสำคัญต่อการเปลี่ยนผ่านและเปลี่ยนแปลง เนื่องจากด้านเทคโนโลยีในวงการวิชาชีพบัญชียังคงพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง นับวันยิ่งเป็นไปอย่างก้าวกระโดด ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ก็ช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลอย่างเห็นได้ชัดใน ปี 2020
1280 ผู้เข้าชม
เนื่องจากผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีจะต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆและผลงานของนักบัญชีมีอิทธิพลอย่างสาระสำคัญในและนอกองค์กร หากผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีมีแนวโน้มความไม่รับผิดชอบ ไม่รอบคอบเกี่ยวกับตัวเงิน ความทันต่อเวลา หรืองานบัญชีคงค้างต่างๆ ก็จะส่งผลต่อรายงานและงบการเงิน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีหน่วยงานต่างๆที่กำกับดูแลวิชาชีพของการบัญชี จึงได้มีพระราชบัญญัติ ข้อควรพึงปฏิบัติต่างๆ และได้กำหนดเป็นจริยธรรมหรือจรรยาบรรณ เพื่อให้นักบัญชี ผู้อำนวยการบัญชี ตลอดจนผู้บริหารเพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติ นอกจากนี้สมาคมและหน่วยงานต่างๆก็ได้กำหนดหลักการและวิธีปฏิบัติต่างๆเพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติต่อกันด้วยดี และหัวข้อสำคัญคือ จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายยึดถือปฏิบัติ
1689 ผู้เข้าชม
ส่องสิทธิ​หน้าที่​ขั้นพื้นฐาน​ ซึ่งผู้ซื้อ​เจ้าของร่วมในอาคารชุด​ควรรู้มีอะไรบ้าง เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ​ของคน​ผู้ซึ่งรอบรู้ข้อกฎหมายเป็นอย่างดี ​หรืออาจรู้ไม่ทันผู้อื่น
547 ผู้เข้าชม
เมื่อคุณพิจารณาอยากจะเริ่มต้นทำธุรกิจ หนึ่งในคำถามที่พบมากที่สุด คือ “ธุรกิจที่ทำตอบโจทย์ความต้องการของตลาดหรือไม่?” ส่วนคำตอบนั้นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจจะต้องนำเสนอวิธีการแก้ไขที่เป็นปัญหาของตลาด ซึ่งจะทำให้ธุรกิจตอบโจทย์ผู้บริโภคมากที่สุด
802 ผู้เข้าชม
"เทรนด์" ที่มาไวไปไว ยิ่งใกล้สิ้นปีหลายคนเตรียมจะเริ่มลงทุนทำธุรกิจกันในปีใหม่ๆ บางคนเก็บเงินทุนทั้งชีวิตเพื่อลงทุนกับทางที่ใช่ อยากขายอะไรให้อยู่ได้ยืนยาวซึ่งก็แล้วแต่ความชอบ ความถนัดว่ากันไป ซึ่งวันนี้เรามีธุรกิจขาลง ที่ได้รวบรวมไว้เผื่อให้เป็นข้อมูลให้ได้เตรียมความพร้อมหรือดูลู่ทางตลาดให้ดีๆ ก่อนการลงทุนครั้งใหม่
1140 ผู้เข้าชม
ตราสารหนี้ เป็นตราสารทางการเงินที่แสดงถึงความเป็นหนี้ระหว่างผู้ออกตราสารและผู้ถือตราสาร (ผู้ลงทุน) โดยตราสารหนี้ต้องมีกำหนดอายุ และอัตราดอกเบี้ยเป็นจำนวนที่แน่นอน ผู้ถือตราสารหนี้จะได้รับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยในระหว่างอายุของตราสารตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ ทั้งนี้ผู้ถือตราสารมีสิทธิ์ที่จะซื้อขายโอนเปลี่ยนมือกันได้
536 ผู้เข้าชม
53029 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์