รายละเอียดการ Update Version

รายละเอียดการ Update Version

  • หัวข้อ

รายละเอียดการ Update Version

34 รายการ
เพิ่มคอลัมน์ จำนวนเงินก่อนภาษีในฟอร์ม Standard กรณีเป็นเอกสารที่มีการคำนวณภาษีเป็นกลุ่มภาษีรวมใน, เพิ่มการบันทึกประวัติ (Audit) ของการ Import ข้อมูลเข้าสู่ระบบ และอื่นๆ
49 ผู้เข้าชม
พัฒนารายงาน Sale Stock ให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบยอดค้างรับ-ค้างส่งสินค้าได้สะดวกยิ่งขึ้น, เพิ่ม Option ในงบแสดงฐานะทางการเงิน (ละเอียด) เรื่องการแสดงกำไร (ขาดทุน) สุทธิ ให้ผู้ใช้สามารถเลือกแสดงข้อมูลตามผังบัญชีที่ต้องการได้เอง และอื่นๆ เพิ่มเติม
100 ผู้เข้าชม
เพิ่มการกรองข้อมูลวันที่เอกสารอ้างอิงในรายงานบัญชีแยกประเภท, เพิ่มการ Export ภาษีออนไลน์ ให้ผู้ใช้สามารถเลือก Export ประเภทของ ภงด.1(ก) ได้และอื่นๆ เพิ่มเติม
84 ผู้เข้าชม
พัฒนารายงานตำแหน่งงาน, แผนกงาน, ข้อมูลรายได้, ค่าใช้จ่าย เพื่อให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบดูข้อมูลและ Export ไฟล์ไปใช้งานภายนอกได้สะดวกยิ่งขึ้น และอื่นๆ เพิ่มเติม
186 ผู้เข้าชม
เพิ่มเขตการขาย และแหล่งที่มาของลูกค้าใน Template การโอนข้อมูลค่าเริ่มต้นของลูกค้า, เพิ่มแบบฟอร์มหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย (รูปแบบผู้กระทำแทน) ในรายงานหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย และอื่นๆ
554 ผู้เข้าชม
พัฒนารายงาน Sale Stock เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกดูข้อมูลสินค้าค้างรับ-ค้างส่งได้สะดวกยิ่งขึ้น, เพิ่ม Option การแสดงรูปตราประทับของบริษัท กรณีระบุไว้ในข้อมูลบริษัท และต้องการให้แสดงในหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายอัตโนมัติ
197 ผู้เข้าชม
เพิ่มตัวกรอง ณ วันที่ ในรายงานจ่ายเงินมัดจำคงเหลือ เพื่อให้ผู้ใช้ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ต้องการได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น, เพิ่มการกรองข้อมูลในรายงานวิเคราะห์กำไรขั้นต้นของสินค้าจากการขาย และอื่นๆ
206 ผู้เข้าชม
เพิ่ม Option ให้ผู้ใช้สามารถเลือกแสดงตราประทับท้ายฟอร์มหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายได้ เพิ่มการเรียงรายงานจัดลำดับยอดขาย-ปริมาณการขายสินค้า ตามกลุ่มสินค้า และอื่นๆ
435 ผู้เข้าชม
เพิ่มตัวเลือกผู้ติดต่อให้ผู้ใช้เลือกข้อมูลมาทำเอกสารได้ กรณีลูกค้ามีผู้ติดต่อหลายคน เพิ่มการเรียงข้อมูลตามกลุ่มสินค้า ในรายงานจัดลำดับยอดขาย-ปริมาณการขายสินค้า และอื่นๆ
455 ผู้เข้าชม
พัฒนาการ Design Form ด้วยตนเอง ในระบบบริหารงานจัดซื้อ (Purchase), เพิ่มการกำหนดราคาการซื้อ/ขาย สามารถกำหนดราคาตามต้นทุนล่าสุดได้ และอื่นๆ
344 ผู้เข้าชม
10590 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์