รายละเอียดการ Update Version

รายละเอียดการ Update Version

  • หัวข้อ

รายละเอียดการ Update Version

32 รายการ
เพิ่มการกรองข้อมูลวันที่เอกสารอ้างอิงในรายงานบัญชีแยกประเภท, เพิ่มการ Export ภาษีออนไลน์ ให้ผู้ใช้สามารถเลือก Export ประเภทของ ภงด.1(ก) ได้และอื่นๆ เพิ่มเติม
51 ผู้เข้าชม
พัฒนารายงานตำแหน่งงาน, แผนกงาน, ข้อมูลรายได้, ค่าใช้จ่าย เพื่อให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบดูข้อมูลและ Export ไฟล์ไปใช้งานภายนอกได้สะดวกยิ่งขึ้น และอื่นๆ เพิ่มเติม
156 ผู้เข้าชม
เพิ่มเขตการขาย และแหล่งที่มาของลูกค้าใน Template การโอนข้อมูลค่าเริ่มต้นของลูกค้า, เพิ่มแบบฟอร์มหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย (รูปแบบผู้กระทำแทน) ในรายงานหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย และอื่นๆ
529 ผู้เข้าชม
พัฒนารายงาน Sale Stock เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกดูข้อมูลสินค้าค้างรับ-ค้างส่งได้สะดวกยิ่งขึ้น, เพิ่ม Option การแสดงรูปตราประทับของบริษัท กรณีระบุไว้ในข้อมูลบริษัท และต้องการให้แสดงในหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายอัตโนมัติ
170 ผู้เข้าชม
เพิ่มตัวกรอง ณ วันที่ ในรายงานจ่ายเงินมัดจำคงเหลือ เพื่อให้ผู้ใช้ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ต้องการได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น, เพิ่มการกรองข้อมูลในรายงานวิเคราะห์กำไรขั้นต้นของสินค้าจากการขาย และอื่นๆ
183 ผู้เข้าชม
เพิ่ม Option ให้ผู้ใช้สามารถเลือกแสดงตราประทับท้ายฟอร์มหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายได้ เพิ่มการเรียงรายงานจัดลำดับยอดขาย-ปริมาณการขายสินค้า ตามกลุ่มสินค้า และอื่นๆ
410 ผู้เข้าชม
เพิ่มตัวเลือกผู้ติดต่อให้ผู้ใช้เลือกข้อมูลมาทำเอกสารได้ กรณีลูกค้ามีผู้ติดต่อหลายคน เพิ่มการเรียงข้อมูลตามกลุ่มสินค้า ในรายงานจัดลำดับยอดขาย-ปริมาณการขายสินค้า และอื่นๆ
421 ผู้เข้าชม
พัฒนาการ Design Form ด้วยตนเอง ในระบบบริหารงานจัดซื้อ (Purchase), เพิ่มการกำหนดราคาการซื้อ/ขาย สามารถกำหนดราคาตามต้นทุนล่าสุดได้ และอื่นๆ
309 ผู้เข้าชม
พัฒนาการ Export Excel ของรายงาน บัญชีแยกประเภท เพิ่มตัวกรองการเลือกดูข้อมูลได้หลายสาขา ในงบกำไรขาดทุน และงบกำไรขาดทุน(ละเอียด) และอื่นๆ
422 ผู้เข้าชม
เพิ่มการเลือกใช้ที่อยู่ได้หลายๆ สถานที่ กรณีเลือกข้อมูลจาก Lead มาทำใบเสนอราคา, เพิ่มเครื่องมือการ Design Form ได้ด้วยตนเอง ในระบบบริหารงานขาย (Sales) และอื่นๆ
414 ผู้เข้าชม
9917 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์