รายละเอียดการ Update Version

รายละเอียดการ Update Version

  • หัวข้อ

รายละเอียดการ Update Version

54 รายการ
เพิ่มช่องสำหรับระบุข้อมูลบัญชีธนาคารของผู้ขาย (เจ้าหนี้การค้า), เพิ่มการเลือกรูปแบบเอกสาร 2 รูปแบบ ได้แก่ แบบแจกแจง และแบบสรุป, เพิ่มการเรียงข้อมูลตามวันที่หัก ณ ที่จ่าย, ตามเลขที่หัก ณ ที่จ่าย หรือตามเลขที่เอกสาร เพื่อให้รายงานสามารถเรียงลำดับรายการเอกสารตามข้อมูลที่เลือกได้อย่างชัดเจน และอื่นๆ
12 ผู้เข้าชม
เพิ่มตัวกำหนด รายงานโปรด (Favorite Report) ทุกรายงานของระบบ Dashboard และระบบ Audit & Internal Control เพิ่มเงื่อนไขกำหนดสิทธิการเข้าระบบ ของระบบ Dashboard และเพิ่มการแสดงข้อมูลประเภทธุรกิจและแหล่งที่มาลูกค้า เมื่อมีการ Export ข้อมูลลูกหนี้และเจ้าหนี้ และอื่นๆ
127 ผู้เข้าชม
ส่งมอบงานลูกค้า และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบ Version 1.1.71 ประจำเดือนธันวาคม 2566
182 ผู้เข้าชม
ส่งมอบงานลูกค้า และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบ Version 1.1.70 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2023
247 ผู้เข้าชม
เพิ่มคำอธิบายสูตรการคำนวณต้นทุน/หน่วย และกำไร ในรายงานวิเคราะห์กำไรขั้นต้นของสินค้าคงเหลือ,ปรับแก้ไขการแสดงเวลาเริ่มต้น – เวลาสิ้นสุด(Activity History), และปรับให้กรณีที่ปิดบัญชีสิ้นปี สามารถกำหนดให้ระบบบันทึกยอดยกมาแยกตาม Cost Center & Internal Order
274 ผู้เข้าชม
เพิ่มให้เมนูซื้อเชื่อ และเมนูซื้อสด สามารถอ้างอิงเอกสารใบขอซื้อ หรือใบสั่งซื้อได้มากกว่า 1 เอกสาร, ปรับเงื่อนไขเอกสารโอกาสทางการขายที่เป็นสถานะโอกาส ปิดการขายไม่สำเร็จ สามารถนำกลับมาใช้ (Reopen) , เพิ่มระบบตรวจสอบการเปลี่ยนสถานะกิจกรรม เพื่อให้ทราบประวัติการเปลี่ยนแปลงสถานะ และอื่นๆ
234 ผู้เข้าชม
เพิ่มช่องแสดงรายการจำนวนการปรับปรุงเอกสารที่เคยมีการอนุมัติ (Approve) เมนูใบเสนอราคา ใบขอซื้อและใบสั่งซื้อ, เพิ่มให้ผู้ใช้สามารถกดตรงช่องเลขที่เอกสารที่นำมาวางบิลหรือรับชำระหนี้ โดยระบบจะทำการ Link ไปยังเอกสารต้นทางโดยอัตโนมัติ, เพิ่ม Option รายงานหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย และอื่นๆ
258 ผู้เข้าชม
เพิ่มช่องแสดงเลขที่เอกสารเดิมในรายงานลดหนี้, เพิ่ม Option อ้างอิงตามผู้รับผิดชอบลูกหนี้-เจ้าหนี้, ปรับแก้ไขให้กรอกรายชื่อผู้ติดต่อให้ได้มากกว่า 20 รายชื่อ และอื่นๆ
252 ผู้เข้าชม
เพิ่มตัวกรองค้นหาตามเหตุผลการลดหนี้-เพิ่มหนี้, เพิ่มตัวกรองค้นหาตามวันที่แก้ไขล่าสุด, เพิ่ม Option สำหรับการ Required Field ก่อนบันทึกข้อมูล ในส่วนของ Cost Center และ Internal Order และอื่นๆ
328 ผู้เข้าชม
เพิ่มตัวเลือกการกรองค้นหาข้อมูลที่บันทึกมาจากเมนูรายการรายวัน (Batch), เพิ่มช่องแสดง เหตุผลการลดหนี้ ในรายงานรับคืน ลดหนี้ , เพิ่มช่องแสดง คำอธิบาย และหมายเหตุ ในรายงานข้อมูลรายวัน และอื่นๆ
314 ผู้เข้าชม
41949 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์