รายละเอียดการ Update Version

รายละเอียดการ Update Version

  • หัวข้อ

รายละเอียดการ Update Version

42 รายการ
เพิ่มการแสดงจำนวนสินค้าคงเหลือในที่เก็บสินค้า กรณีมีหลายที่เก็บผู้ใช้สามารถตรวจสอบสต็อกและเลือกใช้ได้ถูกต้อง ปรับแก้ไขรายงานสินค้าและวัตถุดิบ ให้แสดงตามรูปแบบมาตรฐานที่สรรพากรกำหนด และอื่นๆ
92 ผู้เข้าชม
เพิ่มการเรียกดูรายงาน Dashboard ในส่วนของบัญชีแยกประเภท เพื่อให้ผู้ใช้ตรวจสอบยอดบัญชีได้สะดวกยิ่งขึ้น, เพิ่มรายงานป้ายที่อยู่ลูกค้า/ผู้ขาย เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกพิมพ์แบบ Label ติดหน้าซองจดหมายได้และอื่นๆ...
225 ผู้เข้าชม
เพิ่มรายงานใบแจ้งยอดบัญชี ในส่วนของรายงานบัญชีลูกหนี้ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบยอดหนี้ของลูกค้าแต่ละรายได้แบบละเอียด และอื่นๆ...
252 ผู้เข้าชม
เพิ่มการอ้างอิงใบเสนอราคา หรือการอ้างอิงใบสั่งขาย ได้มากกว่า 1 เอกสาร เพื่อให้ผู้ใช้เลือกอ้างอิงข้อมูลได้ครอบคลุมกับการใช้งานจริงมากยิ่งขึ้น, เพิ่มการ Switch ภาษาในรายงานงบทดลอง และอื่นๆ...
162 ผู้เข้าชม
เพิ่มคำอธิบายของรูปแบบเลขที่เอกสาร (Running Number) กรณีมีมากกว่า 1 รูปแบบ ผู้ใช้สามารถกำหนดคำอธิบายรายการแล้วนำไปใช้กับประเภทที่ต้องการได้สะดวกยิ่งขึ้น, ปรับปรับรูปแบบฟอร์มการจ่ายชำระเพิ่มเติม...
260 ผู้เข้าชม
เพิ่มตัวกรองข้อมูลปี ในการเรียกดูรายงานเปรียบเทียบยอดขายรายปี ในหน้าหลักของโปรแกรมให้แสดงกราฟเส้นเปรียบเทียบตามปีที่ผู้ใช้ต้องการดูได้ทันที และปรับการคำนวณต้นทุนสินค้าคงเหลือให้ละเอียดและแม่นยำมากยิ่งขึ้น
271 ผู้เข้าชม
ปรับแก้ไขรายงานใบส่งของค้างจ่าย เรียงตามวันที่ใบส่งของ ให้แสดงเลขที่เอกสารในรายงานด้วย เพื่อให้ผู้ใช้ตรวจสอบข้อมูลได้ครบถ้วนยิ่งขึ้น, ปรับแก้ไขรายงานต้นทุนสินค้าเพิ่มเติม และอื่นๆ
328 ผู้เข้าชม
เพิ่มการแจ้งเตือนสินค้าที่มีสถานะยกเลิกใช้งาน (Inactive) เพื่อป้องกันการเรียกใช้สินค้าที่มีการยกเลิกไปแล้ว, เพิ่มการแสดง Link อัตโนมัติ กรณีระบุ URL ที่ TAB Note & Attachment ของเอกสารแต่ละเมนูในระบบ และอื่นๆ
405 ผู้เข้าชม
เพิ่มคอลัมน์ จำนวนเงินก่อนภาษีในฟอร์ม Standard กรณีเป็นเอกสารที่มีการคำนวณภาษีเป็นกลุ่มภาษีรวมใน, เพิ่มการบันทึกประวัติ (Audit) ของการ Import ข้อมูลเข้าสู่ระบบ และอื่นๆ
349 ผู้เข้าชม
พัฒนารายงาน Sale Stock ให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบยอดค้างรับ-ค้างส่งสินค้าได้สะดวกยิ่งขึ้น, เพิ่ม Option ในงบแสดงฐานะทางการเงิน (ละเอียด) เรื่องการแสดงกำไร (ขาดทุน) สุทธิ ให้ผู้ใช้สามารถเลือกแสดงข้อมูลตามผังบัญชีที่ต้องการได้เอง และอื่นๆ เพิ่มเติม
296 ผู้เข้าชม
22713 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์