อบรมออนไลน์

อบรมออนไลน์

73 รายการ
บันทึกรายการเอกสารและจำนวนเงินที่ต้องจ่ายให้กับเจ้าหนี้ เพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกเงิน
2116 ผู้เข้าชม
ตอบสนองงานจัดซื้อได้ดีเยี่ยม ควบคุมกระบวนการจัดซื้อให้เป็นระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อให้สูงขึ้น
2102 ผู้เข้าชม
การบันทึกข้อมูลเช็คจ่ายที่กิจการกรอกรายละเอียดข้อมูลเช็คไม่ถูกต้อง เช่น การไม่ได้ประทับตราบริษัท หรือลายเซ็นชื่อไม่ครบ จนเป็นเหตุทำให้ผู้รับเช็คไม่สามารถนำเช็คที่สั่งจ่ายไปฝากธนาคารได้ ฉะนั้นทางกิจการจะต้องดำเนินการยกเลิกเช็คจ่าย เพื่อทำการเปลี่ยนเช็คจ่ายใหม่
2038 ผู้เข้าชม
บันทึกการขายสินค้าที่ยังไม่ได้รับชำระจากลูกค้า ต้องมีการตั้งหนี้การค้าและจะทำการรับชำระหนี้ภายหลัง
2016 ผู้เข้าชม
การประมวลผลการดำเนินการบันทึกบัญชีตลอดทั้งปี เพื่อนำมาปิดยอด และนำยอดที่เหลือ ยกยอดไปในปีถัดไป
1972 ผู้เข้าชม
บันทึกเช็คจ่ายชำระ ติดตามสถานะได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะนำเช็คฝากธนาคาร เช็คเด้ง
1953 ผู้เข้าชม
บันทึกรายการสินค้าที่ลูกค้าต้องการส่งคืนหรือลดหนี้ เพื่อนำไปใช้ในการหักยอดเงินเมื่อรับชำระเงิน
1939 ผู้เข้าชม
การส่งคืนสินค้า และลดหนี้จากการซื้อสินค้าหรือบริการกับเจ้าหนี้ อ้างอิงเอกสารซื้อเชื่อ ซื้อสดหรือเอกสารตั้งเจ้าหนี้อื่นๆ มาบันทึกได้
1908 ผู้เข้าชม
การบันทึกรายละเอียดการจ่ายชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นค่าซื้อสินค้า, ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ โดยผู้ขายจะส่งเอกสารใบเสร็จรับเงินมาให้กับผู้ซื้อ ซึ่งผู้ซื้อจะต้องนำเอกสารดังกล่าวมาบันทึกเก็บไว้เป็นหลักฐานการจ่ายชำระ
1906 ผู้เข้าชม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน สามารถจัดการเชื่อมโยงถึงกันโดยอัตโนมัติ ลดความซับซ้อนในการทำงานได้อย่างดีเยี่ยม
1900 ผู้เข้าชม
ยอดเงินต่างๆที่เกิดขึ้นจากงวดบัญชีก่อนของบริษัท เช่น เงินลุงทุน สินทรัพย์ หนี้สิน เป็นต้น โดยระบบจะแสดงชื่อบัญชีให้อัตโนมัติ
1843 ผู้เข้าชม
ปรับปรุงบัญชีซื้อ ขาย จ่าย รับ ทั่วไป และแสดงการ Post บัญชีที่เกิดขึ้นจากการทำงานที่ระบบอื่น
1840 ผู้เข้าชม
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับองค์กร เพื่อธุรกิจที่เติบโต ขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้น
1771 ผู้เข้าชม
บันทึกการเพิ่มหนี้จากการซื้อสินค้าหรือบริการ กรณีมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง และต้องการนำไปเพิ่มหนี้
1737 ผู้เข้าชม
การบันทึกข้อมูลเช็ค ที่ทางกิจการได้มีการสั่งจ่ายไปเรียบร้อยแล้ว และกิจการพบว่าเอกสารที่สั่งจ่ายเช็คไปนั้นข้อมูลไม่ถูกต้อง จะต้องมีการยกเลิกเอกสารดังกล่าว แล้วสร้างเอกสารใหม่ โดยจะยึดเลขที่เช็คจ่ายใบเดิมที่ยกเลิกไป กิจการจะต้องทำการ Reuse เลขที่เช็คใหม่ทุกครั้งหลังจากที่ต้องการเลขที่เช็คใบเดิม
1721 ผู้เข้าชม
32600 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์