อบรมออนไลน์

อบรมออนไลน์

73 รายการ
การตรวจนับสินค้าคงเหลือเป็นสิ่งสำคัญที่กิจการต้องคอยตรวจนับสินค้า เพราะสินค้าคงเหลือในคลังสินค้าอาจมีจำนวนที่มากหรือน้อยกว่าในระบบ ดังนั้นกิจการควรให้ความสนใจและจัดให้มีวิธีการควบคุมภายในเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือที่ดี และวิธีการควบคุมภายในวิธีหนึ่งที่สำคัญก็คือการตรวจนับสินค้าคงเหลือ เพราะเป็นวิธีที่ทำให้กิจการทราบว่าสินค้าคงเหลือมีอยู่จริง และจำนวนถูกต้องตรงกับระบบ
3404 ผู้เข้าชม
บันทึกการรับเงินมัดจำค่าสินค้าจากลูกค้าเพื่อนำไปอ้างอิงในเอกสารขายสดและรับชำระหนี้ได้ สามารถหักเงินมัดจำได้ทั้งแบบเต็มจำนวนหรือบางส่วนได้
2866 ผู้เข้าชม
แนะนำคุณสมบัติโปรแกรม
2722 ผู้เข้าชม
บันทึกรายละเอียดการจ่ายเงินมัดจำที่จ่ายให้กับผู้ขาย เพื่อใช้หักลดยอดหนี้ของการซื้อสินค้าหรือบริการ
2675 ผู้เข้าชม
บันทึกรายการเพิ่มหนี้ที่ลูกค้าซื้อสินค้าและบริการไป กรณีมีค่าขนส่งหรือมีค่าบริการเสริม สามารถเพิ่มหนี้ผ่านระบบได้ทันที
2657 ผู้เข้าชม
การบันทึกข้อมูลเช็คจ่ายที่กิจการได้มีการนำส่งให้กับเจ้าหนี้ และทางเจ้าหนี้ได้นำเช็คจ่ายดังกล่าวไปขึ้นเงินกับธนาคารเรียบร้อยแล้ว
2340 ผู้เข้าชม
บันทึกข้อมูลเช็ครับของบริษัท ทั้งเช็คยกมา รับเงินมัดจำ ขายสด รับชำระหนี้ โดยสามารถบันทึกได้ 2 รูปแบบ คือ บันทึกที่ระบบเช็คแล้วอ้างอิงไปใช้ที่ระบบอื่น และบันทึกจากระบบอื่นแล้วเชื่อมโยงมาที่ระบบเช็ค
2265 ผู้เข้าชม
เราสามารถบริหารเจ้าหนี้การค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว โดยจ่ายเป็นเงินสด เช็ค หรือเงินโอนได้เลย
2265 ผู้เข้าชม
บันทึกรายการสินค้าที่ลูกค้าต้องการส่งคืนหรือลดหนี้เป็นเงินสด สินค้าชำรุดหรือมีปัญหา รับคืนสินค้าผ่านระบบลดหนี้ได้ทันที
2246 ผู้เข้าชม
รับชำระหนี้หลากหลายวิธี ไม่ว่าจะบันทึกเช็ครับ เงินโอนเข้า บัตรเครดิต พร้อมตัดยอดหนี้ให้อัตโนมัติ
2206 ผู้เข้าชม
วางบิลให้กับลูกค้า แจ้งยอดชำระล่วงหน้า เพื่อให้ลูกค้าเตรียมทำจ่ายชำระได้ตรงตามวันที่กำหนด เพื่อควบคุมการชำระเงินล่าช้า
2195 ผู้เข้าชม
เราสามารถออกใบวางบิล ออกใบเสร็จรับเงิน บันทึกรับชำระหนี้จากลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ทันใจ
2191 ผู้เข้าชม
องค์ประกอบของโปรแกรม myAccount Cloud
2156 ผู้เข้าชม
บันทึกบัญชีเป็นเรื่องที่ง่าย จะทำรายการยกมา หรือปรับปรุงรายการต่างๆ ก็ไม่ยุ่งยากอีกต่อไป และยังปิดปัญชีสิ้นปีได้ด้วย
2126 ผู้เข้าชม
32599 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์