งานบัญชีของกิจการเป็นหน้าที่ของใครบ้าง

งานบัญชีของกิจการเป็นหน้าที่ของใครบ้าง

      แม้คนที่ทำบัญชีจะเป็นพนักงานบัญชี หรือ นักบัญชีในสำนักงานบัญชี   แต่ข้อมูลบัญชีทั้งหมดทั้งมวลของกิจการต้องมาจากกิจการนี่ล่ะ ไม่งั้นทำไม่ได้ ไม่ถูกต้องครบถ้วน   มารู้กันว่างานบัญชีของกิจการมีอะไรบ้าง และเป็นหน้าที่ของใคร

 ส่วนงานบัญชีที่เจ้าของกิจการ/ผู้บริหาร ต้องรับผิดชอบ ได้แก่
– การรวบรวมเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีเบื้องต้นให้ครบถ้วน และเป็นระเบียบ
– จัดทำข้อมูลรายละเอียด รับ-จ่าย สินค้าคงเหลือ
– จัดทำรายละเอียดข้อมูลเงินเดือนพนักงานในแต่ละเดือนให้ครบถ้วน พร้อมเอกสารนำส่งเงินประกันสังคม
– จัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นรายงานเบื้องต้น หากไม่มีหลักฐานการจ่ายเงิน
– จัดให้มีระบบการควบคุมภายในสินทรัพย์ทั้งหมดของกิจการให้ครบถ้วน และปลอดภัย
– จัดทำรายละเอียดสินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในกิจการ
– จัดทำรายละเอียดข้อมูลต้นทุนของสินค้าและบริการที่กิจการขายทุกรายการ
– จัดเก็บเอกสาร สมุดบัญชีต่างๆ และงบการเงินเป็นหลักฐานไว้ให้สรรพากรตรวจสอบภายหลัง

คำอธิบายเพิ่มเติม:เจ้าของกิจการ/ผู้บริหาร รับผิดชอบให้มีข้อมูลรายละเอียดเหล่านี้ เพราะถือเป็นข้อมูลพื้นฐานในการบริหารธุรกิจโดยปกติอยู่แล้ว และถือว่าข้อมูลเหล่านี้เป็นความลับของกิจการ ดังนั้นบุคคลภายนอกควรรู้แค่จำนวนเงินรวมๆ เท่านั้น โดยว่าจ้างพนักงานบัญชีของกิจการมาช่วยจัดทำรายละเอียด และจัดเก็บเอกสารอีกที

 ส่วนงานบัญชีที่นักบัญชี หรือสำนักงานบัญชี ต้องรับผิดชอบ ได้แก่
– จัดทำสมุดรายวัน บัญชีแยกประเภท งบทดลอง และรายงานสรุปประกอบงบการเงินที่จำเป็น
– จัดทำงบการเงิน ได้แก่ งบกำไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

คำอธิบายเพิ่มเติม: นักบัญชี หรือสำนักงานบัญชีต้องจัดทำสมุดรายวัน บัญชีแยกประเภท งบทดลอง ตลอดจนรายงานสรุปประกอบงบการเงินที่จำเป็นให้ครบถ้วน ตามเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีเบื้องต้น ซึ่งอาจช่วยจัดระเบียบเอกสารและรายงานให้เป็นระเบียบง่ายต่อการตรวจสอบภายหลัง และนำส่งงบการเงิน สมุดบัญชี และเอกสารทั้งหมดคืนต่อเจ้าของกิจการ/ผู้บริหารให้ครบถ้วน

บทความโดย   http://thaiaccwriter.com

 1011
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์