เงิน หมายถึง (Money) หน้าที่และความสำคัญของเงิน ?

เงิน หมายถึง (Money) หน้าที่และความสำคัญของเงิน ?

ปัจจัยที่ช่วยอำนวยความสะดวก ทำให้การดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคมมีความสมบูรณ์พร้อม ก็คือ “เงิน” เพราะตามความหมายทางเศรษฐศาสตร์ เงินหมายถึง สิ่งที่สังคมยอมรับสำหรับใช้เป็นสื่อกลางในแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ ใช้ในการชำระหนี้หรืออื่นๆตามต้องการ และมีมูลค่าค่อนข้างคงที่

หน้าที่และความสำคัญของเงิน

เงิน หมายถึง สิ่งที่ผู้คนในสังคมได้สมมุติขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ดังนั้นเงินจึงเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดการผลิตและช่วยขับเคลื่อนสินค้าจากแหล่งผลิตไปยังผู้บริโภค และเงินยังสามารถทำหน้าที่ซึ่งมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ 4 ประการ ได้แก่

  1. ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน อำนวยความสะดวกให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าและ บริการกันภายในสังคม และทำให้มีการขยายตัวในการซื้อขายซึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
  2. เป็นมาตรฐานในการใช้วัดมูลค่า หรือใช้เป็นเครื่องมือวัดมูลค่าของสิ่งของและบริการต่างๆ โดย การเทียบค่าสิ่งของและงานบริการออกมาเป็นหน่วยเงินตรา ตัวอย่างเช่น แอปเปิลผลละ 10 บาท เนื้อหมู กก.ละ 120 บาท ค่าแรงขั้นต่ำวันละ 300 บาท เป็นต้น
  3. เป็นมาตรฐานการชำระหนี้ภายหน้า เช่น สามารถใช้เงินชำระหนี้สินที่มีต่อกัน ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกหนี้และเจ้าหนี้
  4. เป็นเครื่องรักษามูลค่า เนื่องจากเงินเป็นสินทรัพย์รูปแบบหนึ่งที่มีสภาพคล่อง และคนส่วนใหญ่ นิยมสะสมไว้เป็นสมบัติ สามารถนำออกมาใช้แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการทุกชนิดได้ตามที่เราต้องการ แต่มีข้อด้อยอย่างหนึ่งคือ ไม่เกิดดอกผลให้กับเจ้าของทรัพย์ ซึ่งแตกต่างจากหุ้น และพันธบัตรที่สามารถเกิดดอกผลให้กับเจ้าของทรัพย์ได้

สรุป เงินไม่เพียงสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการได้ทุกชนิดเท่านั้น แต่เงินยังเป็นทรัพย์ที่มีมูลค่าทำให้ผู้ที่ปรารถนาที่จะได้มาซึ่งทรัพย์สิน ความมั่นคงทางการเงิน และมีฐานะเป็นที่ยอมรับในสังคมหรือต้องการแสวงหาอำนาจ ใช้เงินแสวงหาสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้กับตนเอง นอกจากนั้นเงินยังมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เป็นปัจจัยที่ช่วยกระตุ้นการผลิตสินค้าและบริการ เพื่อสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค และทำให้เกิดการพัฒนาในทุกๆด้าน

บทความโดย : www.im2market.com

 75388
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์