การเงินและการบัญชี มีความสำคัญอย่างไรต่อการทำธุรกิจ

การเงินและการบัญชี มีความสำคัญอย่างไรต่อการทำธุรกิจ

ความสำเร็จในการทำธุรกิจออนไลน์หรือธุรกิจทุกประเภทเกิดจากองค์ประกอบหลายส่วน การจัดวางระบบการเงินและการบัญชีเป็นส่วนที่มีความสำคัญเป็นอันดับแรก เพราะนอกจากจะทำให้เราทราบสถานะของกิจการว่ามีผลกำไรขาดทุนหรือไม่อย่างไร การจัดทำบัญชีและการเงินยังช่วยให้เราทราบข้อมูลของกิจการ เช่น ทราบจำนวนทรัพย์สิน หนี้สิน

และส่วนที่นำมาลงทุนทำให้เรารู้ว่าธุรกิจที่กำลังทำอยู่นั้นมีความมั่นคงมากน้อยเพียงใด สิ่งเหล่านี้สามารถนำไปวิเคราะห์เพื่อวางแผนการทำงานให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายได้เร็วขึ้น นอกจากที่กล่าวมาแล้วการเงินและการบัญชียังมีผลต่อการทำธุรกิจอีกหลายส่วน ดังนี้

  1. การเงินการบัญชีเปรียบเหมือนเครื่องมือ ที่ใช้ผลความสำเร็จในการทำธุรกิจ เพราะข้อมูลที่บันทึกจะสะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลงของฐานะการเงินที่สามารถนำมาวิเคราะห์สภาพคล่องของธุรกิจ วัดความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจ
  2. การเงินการบัญชีคือระบบควบคุมภายในของกิจการ เนื่องจากข้อมูลทางบัญชีสามารถนำมาวิเคราะห์หาสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้น หาจุดบกพร่องจุดอ่อนและจุดรั่วไหลเพื่อนำมาวางแผนหรือเตรียมการแก้ไขปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้
  3. การทำบัญชีอย่างถูกต้องทำให้ทราบต้นทุนและค่าใช้จ่าย ที่สามารถนำมาคำนวณต้นทุนสินค้าได้อย่างถูกต้องด้วย ซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจกำหนดราคาสินค้าให้เป็นไปตามประมาณการที่ได้กำหนดไว้ และยังสามารถปรับลดราคาเพื่อสู่กับคู่แข่งทางการตลาดได้ง่ายขึ้น
  4. ระบบการเงินการบัญชียังมีผลต่อการตัดสินใจ ของเจ้าของกิจการในการวางแผนขยายธุรกิจ เพราะข้อมูลที่บันทึกไว้สามารถนำมาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการลงทุนจะเกิดขึ้นในอนาคต
  5. การเงินและการบัญชีเป็นหลักฐานสำคัญ ที่สามารถนำมาแก้ไขปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นจากความผิดพลาดต่างๆ เช่น การจัดส่งสินค้า การกำหนดราคา การแยกประเภทสินค้า

บทความโดย : https://www.im2market.com

 7112
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์