หนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ

หนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ

หนี้สูญ  (Bad Deb) หมายถึง ลูกหนี้ที่ติดตามทวงถามจนถึงที่สุดแล้ว แต่ไม่ได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้เหล่านี้ และได้ตัดจำหน่ายออกจากบัญชี

หนี้สงสัยจะสูญ (Doubtful Accounts) หมายถึง ลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ ถือเป็นค่าใช้จ่ายของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น แต่ไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายตามประมวลรัษฎากร

ค่าเผื่อหนี้สูญหรือค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (Allowance for Doubtful Accounts) หมายถึง จำนวนเงินที่กันไว้สำหรับลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้ ถือเป็นบัญชีปรับมูลค่าที่ตั้งขึ้นเพื่อแสดงเป็นรายการหักจากบัญชีลูกหนี้ในงบดุล เพื่อให้ยอดคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิของลูกหนี้ที่คาดว่าจะเก็บเงินได้ การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับหนี้สูญมี ๒ วิธีดังนี้

1.  วิธีตัดจำหน่ายโดยตรง เป็นวิธีที่ง่าย บันทึกเมื่อเกิดหนี้สูญจริง โดย

เดบิต-หนี้สูญ              (๕๑๐)              x,xxx.-

เครดิต-ลูกหนี้              (๑๐๓)              x,xxx.-

2.  วิธีตั้งค่าเผื่อ โดยคำนวณจากร้อยละของยอดขาย เพราะกรณีขายเชื่อนั้นโอกาสหนี้สูญมักคิดสัดส่วนจากยอดขาย หรือคำนวณจากร้อยละของยอดลูกหนี้ เพราะลูกหนี้เท่านั้นที่ก่อให้เกิดหนี้สูญ (วิธีนี้ถ้ามียอดเดิม ให้นำมาหักออกจากยอดที่คำนวณได้หรืออาจจะคำนวณจากลูกหนี้แต่ละราย เพื่อให้ได้ยอดที่ใกล้เคียงความจริงที่สุด เมื่อคำนวณได้แล้ว บันทึกบัญชีโดย

เดบิต-หนี้สงสัยจะสูญ              (๕๑๐)              x,xxx.-

เครดิต-ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ              (๑๐๔)              x,xxx.-

 

เมื่อแน่ใจว่าจะเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ จึงบันทึกบัญชี ดังนี้

เดบิต-ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ              (๑๐๔)              x,xxx.-

เครดิต-ลูกหนี้              (๑๐๓)              x,xxx.-

 

หนี้สูญได้รับคือ หมายถึง ลูกหนี้ที่เคยตัดเป็นหนี้สูญไปแล้ว ภายหลังนำเงินมาชำระให้กิจการ ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งจำนวน บันทึกได้ ๒ กรณีดังนี้

1.  กรณีตัดเมื่อหนี้สูญจริง ให้ตั้งลูกหนี้ขึ้นใหม่ แล้วบันทึกการรับเงิน ดังนี้

เดบิต-ลูกหนี้              (๑๐๔)              x,xxx.-

เครดิต-หนี้สูญได้รับคืน              (๔๐๔)              x,xxx.-

เดบิต-เงินสด              (๑๐๑)              x,xxx.-

เครดิต-ลูกหนี้              (๑๐๓)              x,xxx.-

 

 2.  กรณีตั้งค่าเผื่อหนี้สูญ ให้ตั้งลูกหนี้ขึ้นใหม่พร้อมลดยอดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ แล้วบันทึกการรับเงิน ดังนี้

เดบิต-ลูกหนี้              (๑๐๓)              x,xxx.-

เครดิต-ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ              (๑๐๔)              x,xxx.-

เดบิต-เงินสด              (๑๐๑)              x,xxx.-

เครดิต-ลูกหนี้              (๑๐๓)              x,xxx.-

บทความโดย : https://sites.google.com

 16796
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์