อัตราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ (Return On Equity : ROE) คืออะไร

อัตราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ (Return On Equity : ROE) คืออะไร

อัตราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ หรือ ROE เป็นอัตราส่วนทางการเงินที่เปรียบเทียบระหว่าง กำไรสุทธิกับส่วนของเจ้าของเฉลี่ย เป็นการวัดประสิทธิภาพส่วนของผู้ถือหุ้นว่าให้ผลตอบแทนเท่าไร
 
การคำนวณ ROE สามารถคำนวนได้จาก
 
         อัตราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ (ROE)   =   กำไรสุทธิ/ส่วนของเจ้าของ (เฉลี่ย)    *   100      (%)
 

 การวิเคราะห์ค่าที่คำนวนได้
        ROE มีค่าสูง แสดงว่ากิจการมีความสามารถในการทำกำไรสูงเมื่อเทียบกับส่วนของเจ้าของ ทำให้ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นสูง ผู้ลงทุนที่ถือหุ้นของกิจการนั้นๆมีโอกาสได้ผลตอบแทนสูง
         ROE มีค่าต่ำ แสดงว่ากิจการมีความสามารถในการทำกำไรต่ำเมื่อเทียบกับส่วนของเจ้าของ กิจการจึงสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้ต่ำตัวอย่างการคำนวณ ROE
         บริษัทดอยไทยดอทคอมมีกำไรสุทธิ 400,000 บาท และมีส่วนของเจ้าของเฉลี่ย เท่ากับ 800,000 บาท จะคำนวณหา ROE ได้ดังนี้
 
                        ROE   =  400,000/800,000  *  100     (%)
                                   =  50 %
 
         จากการคำนวณจะพบว่า ROE ของบริษัทดอยไทยดอทคอมจะเท่ากับ 50 % ซึ่งตีความหมายได้ว่า เงินทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้น 100 บาท สามารถให้ผลตอบแทนได้ 50 บาท

บทความโดย : doithai.com

 14204
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์