ซื้อสด

ซื้อสด

บันทึกการซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ขายที่ชำระเงินและได้รับใบกำกับภาษีแล้ว

ซื้อสด

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • สามารถอ้างอิงใบสั่งซื้อได้ เพื่อความรวดเร็วในการกรอกรายละเอียดสินค้าหรือบริการ
 • กรณีอ้างอิงใบสั่งซื้อสามารถปรับแก้ไขข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้ และยังมีการตั้งค่าแจ้งเตือนกรณีที่ซื้อสินค้าหรือบริการเกินยอดในใบสั่งซื้อ
 • หากมีรายการจ่ายเงินมัดจำกับผู้ขาย ระบบจะมีการแจ้งเตือนเพื่อนำมาใช้ในการลดยอดชำระหนี้ได้
 • ระบบจะทำการแจ้งเตือน เมื่อมีการซื้อสินค้าเกินจำนวนวงเงินเครดิต
 • สามารถระบุเลขที่ใบกำกับภาษีหรือเลขที่ใบส่งของซ้ำได้ หากมีการกำหนดเงื่อนไขในระบบตั้งค่า
 • สามารถบันทึกการหักภาษี ณ ที่จ่ายได้
 • สามารถระบุวิธีและจำนวนเงินที่จ่ายได้ เช่น เงินสด เช็ค เงินโอน เป็นต้น
 • การบันทึกซื้อสด สามารถเลือกเจ้าหนี้ที่ผูกกับผู้ขายได้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในรายงานต่างๆ
 • สามารถดูตัวอย่างเอกสารก่อนบันทึก สั่งพิมพ์เอกสาร และส่งเอกสารผ่านอีเมล์ได้
 • คัดลอกเอกสาร แล้วบันทึกเป็นเอกสารใหม่ได้
 • สามารถนำไปอ้างอิงในการสร้างเอกสารลดหนี้เจ้าหนี้ และสามารถดูประวัติการนำไปอ้างอิงได้
 • สามารถยกเลิกเอกสารพร้อมระบุเหตุผลได้

รายงานที่เกี่ยวข้อง

 • รายงานซื้อสด
 • รายงานวิเคราะห์การซื้อสุทธิ
 • รายงานสรุปยอดซื้อสินค้าประจำวัน – ประจำเดือน
 • รายงานเปรียบเทียบยอดซื้อรายเดือน – 12 เดือน

แอพพลิเคชันอื่นที่เกี่ยวข้อง

 2690
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์