Purchase Order

5 รายการ
บันทึกการส่งคืนสินค้าหรือลดหนี้ให้กับเจ้าหนี้ ทำให้จำนวนเงินที่ต้องชำระลดลง
1859 ผู้เข้าชม
บันทึกการซื้อสินค้าหรือบริการที่ชำระเงินกับผู้ขายและได้ใบกำกับภาษีเรียบร้อยแล้ว
1513 ผู้เข้าชม
บันทึกรายละเอียดการซื้อที่ยังไม่ได้ชำระเงินให้ผู้ขาย ใช้อ้างอิงในการจ่ายชำระหนี้หรือรับวางบิลจากผู้ขาย
3069 ผู้เข้าชม
บันทึกรายละเอียดการจ่ายเงินมัดจำที่จ่ายให้กับผู้ขาย เพื่อใช้หักลดยอดหนี้ของการซื้อสินค้าหรือบริการ
5733 ผู้เข้าชม
บันทึกรายการสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อจากผู้ขาย สั่งพิมพ์หรือส่งใบสั่งซื้อ ให้ผู้ขายผ่านอีเมล์แบบออนไลน์ได้ทันที
5147 ผู้เข้าชม
514 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์