Accounts Payable

Accounts Payable

Accounts Payable

เราสามารถบันทึกจ่ายชำระเจ้าหนี้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยสามารถจ่ายชำระเป็นเงินสด เช็ด หรือเงินโอนได้ พร้อมนี้สามารถบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้ ทำให้เราสามารถบริหารเจ้าหนี้การค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Flow ระบบ Accounts Payable

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์