Purchase Order

Purchase Order

ตอบสนองงานจัดซื้อได้ดีเยี่ยม ควบคุมกระบวนการจัดซื้อให้เป็นระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อให้สูงขึ้น ช่วยลดขั้นตอนในการบันทึกข้อมูลที่ซ้ำซ้อน และยังมีกระบวนการอนุมัติเอกสารสั่งซื้อ ช่วยให้สั่งซื้อสินค้าได้อย่างถูกต้องและตรงใจ

Flow ระบบ Purchase Order

Purchase Order
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์