Implement Solution

Implement Solution

Implement Solution
การวางระบบโปรแกรมบัญชีออนไลน์ myAccount Cloud

โปรแกรมบัญชีออนไลน์

เริ่มต้นก่อนเริ่มใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ myAccount Cloud

ลูกค้าต้องมีการตั้งค่าข้อมูลต่างๆ ให้ตรงกับกิจการของท่าน โดยแยกเป็นระบบดังนี้
 
การวางแผนการขึ้นระบบ

การวางแผนการขึ้นระบบโปรแกรมบัญชีออนไลน์ myAccount Cloud

การนำข้อมูลจากระบบเดิมมาบันทึกเข้าสู่โปรแกรมบัญชีออนไลน์ myAccount Cloud ซึ่งมีรายละเอียดและขั้นตอนดังนี้
 
โปรแกรมบัญชีออนไลน์

คู่มือการวางระบบบัญชี

การวางระบบบัญชีจะรวมถึงการวางระบบเอกสาร, ระบบบัญชี และระบบรายงานซึ่งมีขั้นตอนการวางระบบดังนี้
 
 10406
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์