ระบบสินค้าคงคลัง

ระบบสินค้าคงคลัง

3 รายการ
หลังจากที่ผู้ใช้งานได้มีการสร้างข้อมูลสินค้าเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว และพบว่าสินค้าเหล่านั้นมีจำนวนคงเหลือและต้นทุนสินค้าเท่ากับศูนย์ ฉะนั้นผู้ใช้งานจะต้องมีการเพิ่ม – ลดจำนวนสินค้าคงเหลือและต้นทุนเข้าสู่ระบบด้วยทุกครั้ง
1349 ผู้เข้าชม
การตรวจนับสินค้าคงเหลือเป็นสิ่งสำคัญที่กิจการต้องคอยตรวจนับสินค้า เพราะสินค้าคงเหลือในคลังสินค้าอาจมีจำนวนที่มากหรือน้อยกว่าในระบบ ดังนั้นกิจการควรให้ความสนใจและจัดให้มีวิธีการควบคุมภายในเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือที่ดี และวิธีการควบคุมภายในวิธีหนึ่งที่สำคัญก็คือการตรวจนับสินค้าคงเหลือ เพราะเป็นวิธีที่ทำให้กิจการทราบว่าสินค้าคงเหลือมีอยู่จริง และจำนวนถูกต้องตรงกับระบบ
3148 ผู้เข้าชม
การตรวจนับสินค้าคงเหลือเป็นสิ่งสำคัญที่กิจการต้องคอยตรวจนับสินค้า เพราะสินค้าคงเหลือในคลังสินค้าอาจมีจำนวนที่มากหรือน้อยกว่าในระบบ ดังนั้นกิจการควรให้ความสนใจและจัดให้มีวิธีการควบคุมภายในเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือที่ดี และวิธีการควบคุมภายในวิธีหนึ่งที่สำคัญก็คือการตรวจนับสินค้าคงเหลือ เพราะเป็นวิธีที่ทำให้กิจการทราบว่าสินค้าคงเหลือมีอยู่จริง และจำนวนถูกต้องตรงกับระบบ
1615 ผู้เข้าชม
1263 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์