บัญชีโคตรง่าย

บัญชีโคตรง่าย

1165 รายการ
จะเกิดอะไรขึ้นกับคนในอุตสาหกรรมทางการเงิน เมื่อเข้าสู่ยุค Fintech? ธนาคาร SCB ลดทั้งจำนวนสาขาและพนักงาน AI-Robot Trading จะมาทำหน้าที่ลงทุนแทน ผู้แนะนำการลงทุน Blockchain อาจจะทำให้การซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่ต้องผ่านตัวกลางแบบ Broker ที่ปรึกษาการเงิน ก็มีโอกาสจะโดยแทนที่ด้วย Robot Advisor ก็ได้
597 ผู้เข้าชม
หากพิจารณาข้อมูลในงบการเงิน ไม่ว่าจะเป็นรายงาน งบดุล (Balance Sheet) หรือ งบกำไรขาดทุน (Income statement)
2337 ผู้เข้าชม
สต๊อก หรือ บัญชีสินค้าคงเหลือ เป็นบัญชีหนึ่งที่ค่อนข้างควบคุมยากในทางปฎิบัติ เพราะมีรายละเอียดค่อนข้างมากและเมื่อใดก็ตามที่ เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเรียกตรวจสอบบัญชีดังกล่าว มักจะเจอเหตุการณ์สินค้าคงเหลือที่มีอยู่จริง ไม่ตรงกับตัวเลขในบัญชีอยู่ร่ำไป และนำไปสู่การเสียเบี้ยปรับทางภาษีในที่สุด
1967 ผู้เข้าชม
รายการกำไรเบ็ดเสร็จอื่น (Other Comprehensive Income Items) คืออะไรกันแน่ ต่อจากบล็อกที่โพสต์ไปก่อนหน้านี้ การบัญชีมูลค่ายุติธรรม (Fair Value Accounting) ก่อให้เกิดการรับรู้กำไรหรือขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน ประเด็นที่สำคัญของการรับรู้รายการกำไรหรือขาดทุนดังกล่าวคือจะรับรู้ในบัญชีกำไรขาดทุน หรือรับรู้เป็นรายการกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นดี บล็อกนี้จะกล่าวถึงการรับรู้รายการกำไรเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนในความต้องการของตลาด และรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพื่อสะท้อนปัญหาเกี่ยวกับลักษณะเชิงคุณภาพของความเข้าใจได้ และหลักความระมัดระวังในมุมมองของ Conservatism ไม่ใช่ Prudence ที่ยังคงปรากฎในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เมื่อกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (Publicly-Accountable Entities) ต้องแสดงงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (Statement of Comprehensive Income) แทนงบกำไรขาดทุน (Statement of Income)
4428 ผู้เข้าชม
การวางแผนการเงินก็คือการจัดสำรับทางการเงินให้เหมาะสมกับทุก ๆ เป้าหมายทางการเงินของลูกค้าตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันสุดท้ายในชีวิตโดยต้องจัดการตั้งแต่ฐานรากที่มั่นคงก่อนคือ การบริหารรายรับรายจ่าย การจัดการหนี้สิน การจัดการความเสี่ยง เรียงต่อไปเป็นการจัดการเรื่องการออมเพื่อเกษียณ แล้วมีเงินเหลือก็ไปลงทุน แล้วสุดท้ายคือการจัดการส่งมอบทรัพย์สินให้กับทายาทรุ่นต่อไปตามที่ต้องการ
1288 ผู้เข้าชม
ถ้าคุณจบปริญญาตรี สาขาบัญชีมา โดยทั่วไปจะสามารถเลือกเข้าทำงานในบริษัทได้หลายรูปแบบ จะเลือกทำงานในบริษัทที่เป็นผู้ผลิต หรือผู้ขายก็ได้ หรือจะเลือก หางานบัญชีบริษัทตรวจสอบบัญชีก็ได้ ทั้ง 2 กรณีนี้จะมีรูปแบบการทำงานแตกต่างกัน
4790 ผู้เข้าชม
แนวโน้มใน ปี 2020 จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง นักบัญชีจะต้องเตรียมความพร้อมและรับมืออย่างไร มี 12 เรื่องสำคัญในปี 2020 มาแนะนำครับ ในวงการวิชาชีพบัญชี ประเด็นที่ค่อนข้างสำคัญต่อการเปลี่ยนผ่านและเปลี่ยนแปลง เนื่องจากด้านเทคโนโลยีในวงการวิชาชีพบัญชียังคงพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง นับวันยิ่งเป็นไปอย่างก้าวกระโดด ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ก็ช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลอย่างเห็นได้ชัดใน ปี 2020
2115 ผู้เข้าชม
เนื่องจากผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีจะต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆและผลงานของนักบัญชีมีอิทธิพลอย่างสาระสำคัญในและนอกองค์กร หากผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีมีแนวโน้มความไม่รับผิดชอบ ไม่รอบคอบเกี่ยวกับตัวเงิน ความทันต่อเวลา หรืองานบัญชีคงค้างต่างๆ ก็จะส่งผลต่อรายงานและงบการเงิน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีหน่วยงานต่างๆที่กำกับดูแลวิชาชีพของการบัญชี จึงได้มีพระราชบัญญัติ ข้อควรพึงปฏิบัติต่างๆ และได้กำหนดเป็นจริยธรรมหรือจรรยาบรรณ เพื่อให้นักบัญชี ผู้อำนวยการบัญชี ตลอดจนผู้บริหารเพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติ นอกจากนี้สมาคมและหน่วยงานต่างๆก็ได้กำหนดหลักการและวิธีปฏิบัติต่างๆเพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติต่อกันด้วยดี และหัวข้อสำคัญคือ จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายยึดถือปฏิบัติ
35450 ผู้เข้าชม
ส่องสิทธิ​หน้าที่​ขั้นพื้นฐาน​ ซึ่งผู้ซื้อ​เจ้าของร่วมในอาคารชุด​ควรรู้มีอะไรบ้าง เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ​ของคน​ผู้ซึ่งรอบรู้ข้อกฎหมายเป็นอย่างดี ​หรืออาจรู้ไม่ทันผู้อื่น
1349 ผู้เข้าชม
เมื่อคุณพิจารณาอยากจะเริ่มต้นทำธุรกิจ หนึ่งในคำถามที่พบมากที่สุด คือ “ธุรกิจที่ทำตอบโจทย์ความต้องการของตลาดหรือไม่?” ส่วนคำตอบนั้นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจจะต้องนำเสนอวิธีการแก้ไขที่เป็นปัญหาของตลาด ซึ่งจะทำให้ธุรกิจตอบโจทย์ผู้บริโภคมากที่สุด
1962 ผู้เข้าชม
158527 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์