myAccount Cloud ประจำเดือน สิงหาคม 2564

myAccount Cloud ประจำเดือน สิงหาคม 2564

myAccount Cloud ประจำเดือน สิงหาคม 2564

Menu

Detail

Inventory

Item Journal

-  เพิ่มการแสดงค่าเริ่มต้นผู้รับผิดชอบในการสร้างเอกสาร เพิ่มลดสินค้า ให้เป็นชื่อพนักงานที่ Login เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ

Accounting

Account Payable

-  ปรับแก้ไขเมนูเจ้าหนี้ยกมาให้ผู้ใช้บันทึกเลขที่ใบส่งของซ้ำกันในระบบได้

CRM

Opportunity

-  เพิ่มแหล่งที่มาของลูกค้าในหน้าหลักเมนูโอกาสทางการขาย เพื่อให้ผู้ใช้ค้นหาข้อมูลลูกค้าจากแหล่งที่มาได้

Report

Accounting Report

-  พัฒนาการ Export Excel ของรายงาน บัญชีแยกประเภท

Financial Report

-  เพิ่มตัวกรองการเลือกดูข้อมูลได้หลายสาขา ในงบกำไรขาดทุน และงบกำไรขาดทุน(ละเอียด)

 

-  เพิ่ม Option การแสดงข้อมูลเฉพาะบัญชีที่มียอดเท่านั้น ในงบแสดงฐานะทางการเงิน(ละเอียด) และกำไรขาดทุน(ละเอียด) เพื่อให้ผู้ใช้เลือกดูข้อมูลได้ตามความต้องการมากขึ้น

Setting

General

-  ปรับแก้ไขการตรวจสอบข้อมูลการ Clear GL ในเมนู Audit Trial ให้แสดงประวัติการเคลียร์ข้อมูลทั้งหมด

Other

All Systems

-  ปรับการแจ้งเตือนกรณีโอนข้อมูลเข้าสู่ระบบ (Import) หากโอนไม่ได้ให้โปรแกรมแจ้งเตือนข้อมูลที่ผิดพลาด เพื่อให้ผู้ใช้แก้ไขข้อมูลได้ถูกจุด

 

 457
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์