Depa ส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ชุมชน และเกษตรกร สนับสนุนค่าโปรแกรมบัญชีออนไลน์ myAccountcloud

Depa ส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ชุมชน และเกษตรกร สนับสนุนค่าโปรแกรมบัญชีออนไลน์ myAccountcloud

 
 

 

Depa ส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ชุมชน และเกษตรกร
ผ่านมาตรการ คูปองดิจิทัล ปี 2567

เพื่อยกระดับการบริหารจัดการด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สร้างความแข็งแกร่งในการบริหารกระบวนการภายในธุรกิจ


สนับสนุนค่าโปรแกรมบัญชี myAccount Cloud สูงสุด 10,000 บาท/ราย 

 * เลือกประเภทการติดต่อ : รับสิทธิ์สนับสนุนโปรแกรม 10,000 บาท

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนกว่าสิทธิ์จะหมด
*การให้สิทธิ์ค่าสนับสนุนมีจำนวนจำกัด


 

กติกากลาง

        - ฟรีคูปองดิจิทัล มูลค่า 10,000 บาท

        - สนับสนุนค่าระบบ Software

        - สนับสนุนค่าเช่าระบบ Software ( ต้องเช่าอย่างน้อย 6 เดือน )

        - สนับสนุนค่าอุปกรณ์ Hardware ( สนับสนุน 50% )

        - เป็นการที่ลูกค้า( ฝั่งผู้เช่า ) เป็นคนจ่ายค่าใช้จ่ายก่อน แล้วเบิกกับทาง Depa ทีหลัง

        - ค่าใช้จ่ายที่สนับสนุน จะเป็นค่าใช้จ่ายก่อนรวมภาษี 7% ลูกค้าจะต้องจ่ายภาษีเอง

เงื่อนไขการสนับสนุนและการขอรับสิทธิ์

ผู้ประกอบการSMEs เกษตรกร และชุมชน ที่ขอรับการสนับสนุนมีรายละเอียดการขอรับทุนสนับสนุนดังนี้

        1. ผู้ประกอบการSME เป็นสมาชิก depa member (ลงทะเบียนที่ member.depa.or.th) และเลือก Product digital ขอรับการสนับสนุน depa Mini Transformation Voucher 2567 ได้ที่นี่ Click
        2. เอกสารประกอบขอรับการสนับสนุน ดังนี้
            - สำเนาพร้อมรับรองหนังสือรับรองนิติบุคคล/สำเนาหนังสือรับรองทางการค้าหรือบริการ
            - สำเนาบัตรประชาชน (กรณีเกษตรกร)
            - เอกสารยืนยันการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐ (กรณีเกษตรกร)
            - เอกสารการจดทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/หนังสือการจดทะเบียนชุมชนตามกฏหมายเฉพาะ/หนังสือรับรองโดยหน่วยงานราชการ (กรณีวิสาหกิจชุมชน/กลุ่มชุมชนประเภทอื่นๆ)
            - สำเนาพร้อมรับรองใบเสร็จ การซื้อ-ขาย เทคโนโลยีดิจิทัล
            - สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (Book Bank) เพื่อรับเงินโอนสนับสนุน
            - ภาพประกอบการติดตั้งก่อน – หลังใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล
            - การเบิกจ่ายจะเกิดหลังจากได้รับการพิจารณาเอกสารและคุณสมบัติของผู้ขอรับการสนัสบนุน โดยรูปแบบการจ่ายเงินสนับสนุนขึ้นอยู่กับหน่วยร่วมดำเนินการเป็นผู้กำหนด

SME ที่ขอรับการสนับสนุนกรุณาลงนามรับรองสําเนา ทุกฉบับพร้อมประทับตราบริษัท/ห้างร้าน (ถ้ามี) และจัดส่ง เอกสารการสมัครทั้งหมดให้กับหน่วยร่วมดําเนินงานในพื้นที่ตั้งของธุรกิจ จำกัดสิทธิ์ 1 รายต่อ 1 คูปอง

ข้อแนะนำ

– SME จำเป็นต้องมีการตรวจสอบจำนวนทุนคงเหลือกับทาง depa เอง เพราะเป็นระบบ First Come,  First Serve

ศึกษารายละเอียดโครงการ

https://www.depa.or.th/th/smedigitalcoupon

 

 6364
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์