ขั้นตอนการสร้างเอกสารตรวจสอบการนับสินค้า (Verify Count Stock)

ขั้นตอนการสร้างเอกสารตรวจสอบการนับสินค้า (Verify Count Stock)

ขั้นตอนการสร้างเอกสารตรวจสอบการนับสินค้า (Verify Count Stock)

ตรวจสอบการนับสินค้า (Verify Count Stock)

        การตรวจนับสินค้าคงเหลือเป็นสิ่งสำคัญที่กิจการต้องคอยตรวจนับสินค้า เพราะสินค้าคงเหลือในคลังสินค้าอาจมีจำนวนที่มากหรือน้อยกว่าในระบบ ดังนั้นกิจการควรให้ความสนใจและจัดให้มีวิธีการควบคุมภายในเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือที่ดี และวิธีการควบคุมภายในวิธีหนึ่งที่สำคัญก็คือการตรวจนับสินค้าคงเหลือ เพราะเป็นวิธีที่ทำให้กิจการทราบว่าสินค้าคงเหลือมีอยู่จริง และจำนวนถูกต้องตรงกับระบบ
 

คุณสมบัติ

  • สามารถอ้างอิงเอกสารตรวจนับสินค้า ไปยังระบบตรวจสอบการนับสินค้าได้ทันที
  • สามารถกำหนดผู้รับผิดชอบและแผนกงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบเอกสาร
  • มี Option ที่ช่วยระบุว่าสินค้ารายการไหนตรวจนับเสร็จสิ้น หรือยังไม่ผ่านการตรวจนับ
  • สามารถกำหนดคลังสินค้า, ที่เก็บสินค้า หรือกลุ่มสินค้าที่ต้องการตรวจนับได้
  • สามารถกำหนดรูปแบบเลขที่เอกสาร (Running No.) ตามที่ต้องการ
  • สามารถสั่งพิมพ์แบบฟอร์มเอกสารตรวจนับสินค้า เพื่อนำไปตรวจนับจากภายนอกได้
  • สามารถตรวจนับสินค้าผ่านระบบมือถือ เพื่อให้สะดวกในการตรวจนับสินค้า
  • สามารถคัดลอก (Copy) เอกสารตรวจนับสินค้า เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการสร้างเอกสารตรวจนับสินค้าใหม่

รูปแบบฟอร์มเอกสาร

       รูปแบบฟอร์มเอกสารตรวจนับสินค้าจะต้องแสดงรายละเอียดข้อมูลผู้รับผิดชอบ, เลขที่เอกสาร, วันที่เอกสาร, รายละเอียดรายการสินค้า, คลังที่เก็บสินค้า, จำนวน และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน
 
 1662
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์