ขั้นตอนการสร้างเอกสารปรับปรุงเพิ่มลดสินค้า (Item Journal)

ขั้นตอนการสร้างเอกสารปรับปรุงเพิ่มลดสินค้า (Item Journal)

ขั้นตอนการสร้างเอกสารเพิ่มลดสินค้า (Item Journal)

เพิ่มลดสินค้า (Item Journal)

        หลังจากที่ผู้ใช้งานได้มีการสร้างข้อมูลสินค้าเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว และพบว่าสินค้าเหล่านั้นมีจำนวนคงเหลือและต้นทุนสินค้าเท่ากับศูนย์ ฉะนั้นผู้ใช้งานจะต้องมีการเพิ่ม – ลดจำนวนสินค้าคงเหลือและต้นทุนเข้าสู่ระบบด้วยทุกครั้ง โดยสามารถเพิ่มข้อมูลเหล่านั้นได้ที่เมนู “เพิ่มลดสินค้า” และเมนูเพิ่มลดสินค้านั้นยังสามารถใช้ในการบันทึกเอกสารประเภทโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง, รับ – ส่งคืนสินค้าผลิตเสร็จ หรือเบิกสินค้าไปใช้ในกิจการ ฯลฯ ได้อีกด้วย
 

คุณสมบัติ

  • สามารถอ้างอิงเอกสารตรวจสอบการนับสินค้า เพื่อสร้างเอกสารเพิ่มลดสินค้าได้ทันที โดยไม่ต้องเสียเวลาในการบันทึกข้อมูลทั้งหมดใหม่อีกครั้ง
  • สามารถเลือกประเภทเอกสาร หรือเพิ่มประเภทเอกสารเพิ่มลดสินค้าตามที่ต้องการได้
  • สามารถกำหนดผู้รับผิดชอบและแผนกงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบเอกสาร
  • สามารถเลือกสินค้าให้มีผลต่อสต็อก ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่ม – ลด ตามที่ต้องการ
  • สามารถกำหนดคลังสินค้า, ที่เก็บสินค้า, จำนวน และต้นทุน/หน่วยได้ทันที เพื่อให้มีผลต่อรายงานที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนสินค้า
  • สามารถกำหนดรูปแบบเลขที่เอกสาร (Running No.) ตามที่ต้องการ
  • สามารถจำแนกเอกสารเพิ่มลดสินค้าตาม Cost Center หรือ Internal Order
  • สามารถคัดลอก (Copy) เอกสารเพิ่มลดสินค้า เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการสร้างเอกสารเพิ่มลดสินค้าใหม่ 

รูปแบบฟอร์มเอกสาร

        รูปแบบฟอร์มเอกสารเพิ่มลดสินค้าจะต้องแสดงรายละเอียดข้อมูลผู้รับผิดชอบ, เลขที่เอกสาร, วันที่เอกสาร, ประเภทเอกสาร, รายละเอียดรายการสินค้า, คลังที่เก็บสินค้า, จำนวน, ต้นทุน/หน่วย และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน
 

รายงานที่เกี่ยวข้อง

  • รายงานเพิ่มลดสินค้า (Item Journal) คือ รายงานที่แสดงรายละเอียดเอกสารเพิ่มลดสินค้าที่มีการบันทึกข้อมูลทั้งหมด โดยในรายงานเพิ่มลดสินค้าจะแสดงวันที่เอกสาร, เลขที่เอกสาร,ประเภทเอกสาร, รายการสินค้า, จำนวนสินค้า และต้นทุน/หน่วย เป็นต้น ซึ่งมีรูปแบบการแสดงรายงานทั้งหมด 2 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบแจกแจง และรูปแบบสรุป
 1349
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์