• Home

  • อบรมออนไลน์

อบรมออนไลน์

  • Home

  • อบรมออนไลน์

อบรมออนไลน์

73 Items
การตรวจนับสินค้าคงเหลือเป็นสิ่งสำคัญที่กิจการต้องคอยตรวจนับสินค้า เพราะสินค้าคงเหลือในคลังสินค้าอาจมีจำนวนที่มากหรือน้อยกว่าในระบบ ดังนั้นกิจการควรให้ความสนใจและจัดให้มีวิธีการควบคุมภายในเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือที่ดี และวิธีการควบคุมภายในวิธีหนึ่งที่สำคัญก็คือการตรวจนับสินค้าคงเหลือ เพราะเป็นวิธีที่ทำให้กิจการทราบว่าสินค้าคงเหลือมีอยู่จริง และจำนวนถูกต้องตรงกับระบบ
1614 Visitor
บันทึกรายการขายสินค้าให้แก่ลูกค้าที่ชำระเงินทันที ทั้งในรูปแบบ เงินสด เช็ค เงินโอน เป็นต้น ง่ายต่อการทำรายการ
1601 Visitor

CRM

เพราะ myAccount Cloud มีระบบ Sale Force Automation ทำให้งานขายเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ
1554 Visitor
บันทึกรายละเอียดการซื้อที่ยังไม่ได้ชำระเงินให้ผู้ขาย ใช้อ้างอิงในการจ่ายชำระหนี้หรือรับวางบิลจากผู้ขาย
1519 Visitor
การบันทึกข้อมูลยกเลิกเลขที่เช็ค ในสมุดเช็คของกิจการ ใช้ในกรณีที่เลขที่เช็คดังกล่าวได้มีการใช้งานไปเรียบร้อยแล้ว หรือสมุดเช็คดังกล่าวชำรุด ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเลือกช่วงเลขที่เช็คที่ต้องการยกเลิกได้
1440 Visitor
การนำข้อมูลเช็คจ่ายที่มีการสั่งจ่ายค่าสินค้า, บริการ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ แล้วเช็คที่สั่งจ่ายไปนั้นถูกยกเลิกเช็ค หรือกิจการรับเช็คสั่งจ่ายใบนั้นคืน โดยกิจการสามารถนำข้อมูลในเมนูยกเลิกเช็คจ่าย หรือเมนูเช็คจ่ายคืน มาบันทึกเปลี่ยนเช็คจ่ายใหม่ได้ และยังสามารถเปลี่ยนเช็คจ่ายที่ยกเลิก หรือรับคืนนั้นเป็นเงินสด, เช็ค หรือเงินโอนได้ทันที
1426 Visitor
ทำความรู้จัก 3 ระบบสุดท้ายคือ Cheque & Bank, Petty Cash, CRM และเสริมด้วยการสำรองฐานข้อมูล SQL
1406 Visitor
เรียนรู้ในส่วนของระบบ Setting ต่อเนื่องจาก Part ที่แล้ว
1373 Visitor
หลังจากที่ผู้ใช้งานได้มีการสร้างข้อมูลสินค้าเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว และพบว่าสินค้าเหล่านั้นมีจำนวนคงเหลือและต้นทุนสินค้าเท่ากับศูนย์ ฉะนั้นผู้ใช้งานจะต้องมีการเพิ่ม – ลดจำนวนสินค้าคงเหลือและต้นทุนเข้าสู่ระบบด้วยทุกครั้ง
1349 Visitor
การบันทึกรายละเอียดรายได้อื่นๆ ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงานตามปกติของกิจการ แต่เป็นรายได้ที่ได้รับมา เนื่องจากการประกอบกิจการซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการดำเนินงาน เช่น รายได้จากการขายสินทรัพย์ประเภทที่ดิน, อาคาร หรือรายได้รับจ้างทำของ เป็นต้น โดยยังไม่ได้มีการรับชำระรายได้ดังกล่าว ซึ่งผู้ใช้งานสามารถอ้างอิงเอกสารตั้งลูกหนี้อื่นๆ ไปยังเอกสารใบวางบิล, เอกสารใบเสร็จ (ก่อนรับเงิน) และเอกสารรับชำระหนี้ได้ทันที
1341 Visitor
เรียนรู้ระบบ setting เพิ่มเติมและต่อด้วยระบบ Purchase
1300 Visitor
การนำข้อมูลรายการรายวัน (ประจำ) มาประมวลผลเพื่อสร้างเอกสารรายการรายวันทั่วไป ในเมนูรายการรายวัน
1294 Visitor
บันทึกข้อมูลรายการบัญชี ที่ต้องมีการบันทึกเป็นประจำ เช่น บัญชีเงินเดือน บัญชีค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค เป็นต้น
1207 Visitor
การบันทึกข้อมูลเช็คจ่ายที่กิจการ ได้สั่งจ่ายเช็คให้กับเจ้าหนี้เรียบร้อยแล้ว และพบว่าเช็คที่สั่งจ่ายไปนั้นข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือข้อมูลไม่ครบถ้วน จนเป็นเหตุทำให้เจ้าหนี้ไม่สามารถนำเช็คที่สั่งจ่ายขึ้นเงินกับธนาคารได้ ฉะนั้นทางเจ้าหนี้จึงได้นำเช็คจ่ายส่งคืนให้กับกิจการ เพื่อทำการเปลี่ยนเช็คจ่ายใหม่
1195 Visitor
รองรับการบันทึกค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากการซื้อขายสินค้าในระบบ เพื่อนำมารับชำระ
1183 Visitor
31061 Visitor
Get started for free today. Free Trial
Create a website for free Online Stores