• Home

  • อบรมออนไลน์

อบรมออนไลน์

  • Home

  • อบรมออนไลน์

อบรมออนไลน์

73 Items
การตรวจนับสินค้าคงเหลือเป็นสิ่งสำคัญที่กิจการต้องคอยตรวจนับสินค้า เพราะสินค้าคงเหลือในคลังสินค้าอาจมีจำนวนที่มากหรือน้อยกว่าในระบบ ดังนั้นกิจการควรให้ความสนใจและจัดให้มีวิธีการควบคุมภายในเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือที่ดี และวิธีการควบคุมภายในวิธีหนึ่งที่สำคัญก็คือการตรวจนับสินค้าคงเหลือ เพราะเป็นวิธีที่ทำให้กิจการทราบว่าสินค้าคงเหลือมีอยู่จริง และจำนวนถูกต้องตรงกับระบบ
3148 Visitor
บันทึกการรับเงินมัดจำค่าสินค้าจากลูกค้าเพื่อนำไปอ้างอิงในเอกสารขายสดและรับชำระหนี้ได้ สามารถหักเงินมัดจำได้ทั้งแบบเต็มจำนวนหรือบางส่วนได้
2792 Visitor
บันทึกรายการเพิ่มหนี้ที่ลูกค้าซื้อสินค้าและบริการไป กรณีมีค่าขนส่งหรือมีค่าบริการเสริม สามารถเพิ่มหนี้ผ่านระบบได้ทันที
2611 Visitor
บันทึกรายละเอียดการจ่ายเงินมัดจำที่จ่ายให้กับผู้ขาย เพื่อใช้หักลดยอดหนี้ของการซื้อสินค้าหรือบริการ
2533 Visitor
การบันทึกข้อมูลเช็คจ่ายที่กิจการได้มีการนำส่งให้กับเจ้าหนี้ และทางเจ้าหนี้ได้นำเช็คจ่ายดังกล่าวไปขึ้นเงินกับธนาคารเรียบร้อยแล้ว
2271 Visitor
บันทึกรายการสินค้าที่ลูกค้าต้องการส่งคืนหรือลดหนี้เป็นเงินสด สินค้าชำรุดหรือมีปัญหา รับคืนสินค้าผ่านระบบลดหนี้ได้ทันที
2198 Visitor
เราสามารถบริหารเจ้าหนี้การค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว โดยจ่ายเป็นเงินสด เช็ค หรือเงินโอนได้เลย
2187 Visitor
บันทึกข้อมูลเช็ครับของบริษัท ทั้งเช็คยกมา รับเงินมัดจำ ขายสด รับชำระหนี้ โดยสามารถบันทึกได้ 2 รูปแบบ คือ บันทึกที่ระบบเช็คแล้วอ้างอิงไปใช้ที่ระบบอื่น และบันทึกจากระบบอื่นแล้วเชื่อมโยงมาที่ระบบเช็ค
2170 Visitor
รับชำระหนี้หลากหลายวิธี ไม่ว่าจะบันทึกเช็ครับ เงินโอนเข้า บัตรเครดิต พร้อมตัดยอดหนี้ให้อัตโนมัติ
2161 Visitor
เราสามารถออกใบวางบิล ออกใบเสร็จรับเงิน บันทึกรับชำระหนี้จากลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ทันใจ
2107 Visitor
วางบิลให้กับลูกค้า แจ้งยอดชำระล่วงหน้า เพื่อให้ลูกค้าเตรียมทำจ่ายชำระได้ตรงตามวันที่กำหนด เพื่อควบคุมการชำระเงินล่าช้า
2105 Visitor
องค์ประกอบของโปรแกรม myAccount Cloud
2087 Visitor
บันทึกบัญชีเป็นเรื่องที่ง่าย จะทำรายการยกมา หรือปรับปรุงรายการต่างๆ ก็ไม่ยุ่งยากอีกต่อไป และยังปิดปัญชีสิ้นปีได้ด้วย
2055 Visitor
31060 Visitor
Get started for free today. Free Trial
Create a website for free Online Stores