Purchase

Purchase

ระบบจัดซื้อ

          ตอบสนองงานจัดซื้อได้ดีเยี่ยม ควบคุมกระบวนการจัดซื้อให้เป็นระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อให้สูงขึ้น ช่วยลดขั้นตอนในการบันทึกข้อมูลที่ซ้ำซ้อน และยังมีกระบวนการอนุมัติเอกสารสั่งซื้อ ช่วยให้สั่งซื้อสินค้าได้อย่างถูกต้องและตรงใจ 1936
Visitor
Get started for free today. Free Trial
Create a website for free Online Stores