myAccount Cloud December 2021

myAccount Cloud December 2021

myAccount Cloud ประจำเดือน ธันวาคม 2564

Menu

Detail

Sales

Deposit

-  ปรับการแสดงสถานะของเงินมัดจำ กรณีอ้างอิงไปใช้งานแล้วบางส่วน เพื่อให้ผู้ใช้ตรวจสอบและสามารถอ้างอิงไปใช้งานครั้งต่อไปได้

Report

Purchase Report

-  เพิ่มตัวกรอง ณ วันที่ ในรายงานจ่ายเงินมัดจำคงเหลือ เพื่อให้ผู้ใช้ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ต้องการได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น

Inventory Report

-  เพิ่มการกรองข้อมูลในรายงานวิเคราะห์กำไรขั้นต้นของสินค้าจากการขาย ให้ผู้ใช้สามารถเลือกกรอง เลขที่/วันที่ ของใบกำกับภาษีได้

Accounting Report

-  ปรับแก้ไขรายงานตั้งลูกหนี้อื่นๆ และรายงานตั้งเจ้าหนี้อื่น ๆ ให้แสดงชื่อรายได้/ค่าใช้จ่ายตามข้อมูลที่บันทึกไว้ในเอกสาร

Form

Sales, Purchase

-  ปรับแก้ไขฟอร์มมาตรฐานให้ตัดคำชื่อรายการสินค้าได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมยิ่งขึ้น

All Systems

-  ปรับแก้ไขฟอร์มมาตรฐานในโปรแกรมทั้งหมดให้แสดงที่อยู่ลูกหนี้/เจ้าหนี้ได้ 3 บรรทัด เพื่อรองรับการแสดงที่อยู่ยาวๆ ได้ครบถ้วน

Setting

IC Option

-  Option การตรวจสอบสินค้าติดลบ ปรับให้ระบบตรวจสอบ ณ วันที่เอกสาร เพื่อป้องกันกรณีบันทึกรายการย้อนหลังจะได้ตรวจสอบสต็อกคงเหลือได้อย่างถูกต้อง

Approve

-  ปรับเงื่อนการอนุมัติเอกสารตามแผนก กรณีแผนกใดไม่ได้กำหนดการอนุมัติไว้ ไม่ให้ระบบตรวจสอบเงื่อนไขและสามารถบันทึกเอกสารได้เลย

Other

All Systems

-  ปรับแก้ไขความเร็วและการใช้งานผ่านอุปกรณ์ต่างๆ เช่น มือถือ Android/iPhone หรือ iPad/Tablet ให้ระบบเสถียรมากยิ่งขึ้น

 

-  ปรับการโพส GL หรือการลงรายการบัญชีอัตโนมัติในแต่ละเมนู ให้ระบบอ้างอิงผังบัญชีที่ผู้ใช้กำหนดไว้แล้วในค่าเริ่มต้นมาแสดงเท่านั้น หากไม่ได้ระบุไว้ให้ระบบแจ้งเตือนการตั้งค่าให้เรียบร้อย

 

 

 

 230
Visitor
Get started for free today. Free Trial
Create a website for free Online Stores