myAccount Cloud November 2021

myAccount Cloud November 2021

myAccount Cloud ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

Menu

Detail

Purchase

Landed Cost

-  เพิ่มการพิมพ์ฟอร์มหน้าเมนูหลัก (List menu) ในเมนูปรับปรุงต้นทุนสินค้า (Landed Cost)

Inventory

Item Journal

-  ไฟล์ import ข้อมูลเพิ่มลดสินค้า กรณีใส่จำนวนเป็น 0 ปรับให้สามารถอัพโหลดเข้าระบบได้

Verify Count Stock

-  ปรับการแสดงผลต่างของการตรวจนับสินค้าในระบบให้แสดงผลตามจริง หากติดลบให้แสดงเครื่องหมายลบ หากไม่ติดลบให้แสดงจำนวนปกติ

Accounting

Clear GL

-  ปรับแก้ไขเมนู Clear GL ไม่ให้มีผลต่อเอกสารจากเมนู ลูกหนี้/เจ้าหนี้ยกมา, เมนูเตรียมจ่าย และเมนูรายการรายวัน

Report

Tax Report

-  เพิ่ม Option ให้ผู้ใช้สามารถเลือกแสดงตราประทับท้ายฟอร์มหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายได้

Sales Report

-  เพิ่มการเรียงรายงานจัดลำดับยอดขาย-ปริมาณการขายสินค้า ตามกลุ่มสินค้า

Setting Report

-  เพิ่มข้อมูลเครดิตวันในรายงานรายละเอียดผู้ขายหรือเจ้าหนี้

Form

Purchase

-  พัฒนาฟอร์มการซื้อสด/จ่ายชำระหนี้ เพิ่มรูปแบบให้แสดงบัญชีธนาคารผู้ขายหรือเจ้าหนี้ได้

Inventory

-  ปรับแบบฟอร์มตรวจนับสินค้าให้แสดงข้อมูลคลังและที่เก็บสินค้าเพื่อให้ตรวจสอบข้อมูลได้ละเอียดขึ้น

Setting

Company

-  เพิ่มการใส่รูปภาพตราประทับขององค์กร เพื่อนำไปใช้ร่วมกับ Option การประทับตราในฟอร์มหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย

Other

License

-  เพิ่มปุ่มค้นหาสำหรับสำนักงานบัญชีในเมนู Regis Account เพื่อให้ค้นหารายชื่อองค์กรได้สะดวกรวดเร็วขึ้น

 

 

 

 494
Visitor
Get started for free today. Free Trial
Create a website for free Online Stores