myAccount Cloud December 2019

myAccount Cloud December 2019

myAccount Cloud December 2019

Menu

Detail

Sales

 

-  เพิ่มการรับเงินมัดจำ กรณีอ้างอิงเลขที่สั่งขายให้อ้างอิงผู้รับผิดชอบตามเอกสารใบสั่งขาย

Purchase

 

-  เพิ่มการจ่ายเงินมัดจำ กรณีอ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อให้อ้างอิงผู้รับผิดชอบตามเอกสารใบสั่งซื้อ

-  เพิ่มการแจ้งเตือนตาม AP Option กรณีที่ซื้อเกินวงเงินเครดิต

Inventory

 

-  พัฒนาระบบ Clear ต้นทุนเพื่อคำนวณต้นทุนใหม่

Accounting

Account Receivable

-  เพิ่มเมนู ลูกหนี้ยกมา

-  ปรับแก้ไขกรณี Preview เอกสารรับชำระหนี้ ให้แสดงสาขาตาม Tab Detail

Account Payable

-  เพิ่มเมนู เจ้าหนี้ยกมา

General Ledger

-  เพิ่มการแก้ไขการ Post GL (Batch) ที่ไม่สำเร็จ (สถานะ Fail) ให้สามารถแก้ไขข้อมูลได้

Approve Center

 

-  เพิ่มเหตุผลการ Revise เอกสารในอีเมล์ที่ส่งขออนุมัติ เพื่อให้ผู้อนุมัติทราบเหตุผลของการแก้ไขเอกสารทุกครั้ง

Report

Sale Report

-  ปรับแก้ไขรายงานขายเชื่อให้แสดงชื่อสินค้าตามที่บันทึกในเอกสาร

 

-  เพิ่มการ Export รายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้

Tax Report

-  ปรับแก้ไขรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้แสดงข้อมูลได้กว้างขึ้นเพื่อความชัดเจนของข้อมูล

Inventory Report

-  ปรับแก้ไขรายงานบัญชีพิเศษและบัญชีคุมสินค้า(FIFO)(แบบสรุป) ให้แสดงยอดรวมให้ถูกต้อง

-  ปรับแก้ไขรายงานสินค้า ให้แสดงคลังสินค้าตาม IC Option ที่ผู้ใช้กำหนดการคิดต้นทุนแบบแยกคลัง หรือรวมคลัง

Financial Statement Report

-  เพิ่มยอดกำไร(ขาดทุน)สุทธิ ในรายงานงบกำไรขาดทุน (ละเอียด) เพื่อให้ผู้ใช้ตรวจสอบยอดกำไร ขาดทุนสุทธิของกิจการได้

 

-  เพิ่มการแสดงรายงานงบแสดงฐานะการเงิน แบบสิ้นงวด

 

-  เพิ่มรายงานงบแสดงสถานะทางการเงิน ให้สามารถเลือกบัญชีย่อยตาม Level ที่ต้องการได้ และสามารถ Export เป็น Excel ได้

Form

 

-  แสดงลำดับชื่อใบสำคัญซื้อ, ขาย, รับ, จ่าย, ทั่วไป ในฟอร์ม Voucher ตามที่ผู้ใช้ทำรายการ

 

-  ปรับแก้ไขฟอร์มขอจ่ายเงินสดย่อยให้ตรงตามมาตรฐาน

Setting

 

-  ปรับแก้ไขระบบตั้งค่าบัญชีรวม ลูกหนี้/เจ้าหนี้/สินค้า/บริการ เอา Option Action/Active/Inactive ออก เพื่อป้องกันผลกระทบต่อการลงรายการบัญชี

Other

 

-  เพิ่มการแสดงชื่อผู้ขออนุมัติ ใน Subject อีเมล์ที่แจ้งขออนุมัติเอกสาร

 

-  ปรับการระบุเลขที่เอกสาร Invoice กรณีมีการ Cancel ให้ระบบระบุให้ถูกต้องตามที่ผู้ใช้กำหนด

 

 

-  ปรับการ Export เพิ่มเติม รายงานบัญชีพิเศษและบัญชีคุมสินค้า (Average, FIFO), รายงานสถานะสินค้าโดยละเอียด (มูลค่า), รายงานงบกำไรขาดทุน และรายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำงวด

 505
Visitor
Get started for free today. Free Trial
Create a website for free Online Stores