Work Flow

Work Flow

Sale Process

ระบบขาย (Sales Module) และ
ระบบลูกหนี้การค้า (Account Receivable)

การบันทึกขายสินค้า ตั้งแต่ทำการทำใบเสนอราคา ใบสั่งขาย เพื่ออ้างอิงไปทำรายการขายสด ขายเชื่อ จนถึงการลดหนี้ลูกหนี้ พร้อมตัดยอดสินค้าในคลัง ได้ทันที
Purchase Process

ระบบซื้อ (Purchase Module) และระบบเจ้าหนี้การค้า (Account Payable) กรณีซื้อสินค้า

การบันทึกซื้อสินค้า ตั้งแต่ทำใบสั่งซื้อเพื่ออ้างอิง ไปทำรายการซื้อสดหรือซื้อเชื่อ รองรับการจ่ายเงินมัดจำเพื่อนำไปลดยอดหนี้ และสามารถนำไปลดหนี้หรือ เพิ่มหนี้ จากการซื้อสินค้าได้
Purchase Process

ระบบซื้อ (Purchase Module) และ
ระบบเจ้าหนี้การค้า (Account Payable)
กรณีซื้อประเภทบริการ

การบันทึกซื้อบริการ ตั้งแต่ทำใบสั่งซื้อเพื่ออ้างอิง ไปทำรายการซื้อสดหรือซื้อเชื่อ รองรับการจ่ายเงิน มัดจำเพื่อนำไปลดยอดหนี้ และสามารถนำไป ลดหนี้หรือเพิ่มหนี้จากการซื้อสินค้าได้

ระบบบัญชีแยกประเภท (General Ledger)

การบันทึกบัญชีรายวันแยกประเภท การบันทึกยอดยกมา หรือเป็นการ Post ลง บัญชีแบบ Real Time จากการ บันทึกซื้อ-ขายสินค้า การรับ-จ่ายเงิน และ ระบบอื่นๆ
Inventory Process

ระบบสินค้าคงคลัง (Inventory Module)

การเพิ่ม-ลดของสินค้าในคลัง โดยเชื่อมโยงจาก ระบบต่างๆ จากการซื้อ, ขาย, ส่งคืน, รับคืน, เพิ่มหนี้จากซิ้อ-ขาย
All Process

กระบวนการทำงานของระบบโดยภาพรวม

การบันทึกข้อมูลจากระบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกระบวน การขาย การจัดซื้อ การบันทึกรายการรายวัน และระบบ คลังสินค้า เพื่อนำไปแสดงบนรายงาน ได้อย่างถูกต้อง และเป็นระบบ

Work Flow

แผนภาพการทำงานของระบบต่างๆ ที่ช่วยให้คุณมองเห็นกระบวนการทำงานของโปรแกรมชัดเจนยิ่งขึ้น

Get started for free today. Free Trial
Create a website for free Online Stores