แบ่งกันรวยด้วยงานขาย

แบ่งกันรวยด้วยงานขาย

         วิโรจน์เด็กเลี้ยงควายบ้านนอก จากอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ทำธุรกิจซอฟท์แวร์ ปัจจุบันสามารถสร้างรายได้มากกว่า 100 ล้านบาทต่อปี กว่าจะถึงวันนี้ชีวิตได้ผ่านปัญหาและอุปสรรคมาอย่างมากมาย วันนี้เราต้องการสร้างโอกาส สร้างคน สร้างงาน สร้างธุรกิจให้กับคนที่ไม่มีโอกาสในสังคม เพราะเราเชื่อว่าถ้าคนเราได้รับโอกาสที่ดีในการทำงาน ทุกคนสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมให้น่าอยู่ได้ เราต้องการสร้างธุรกิจของเราให้เป็นธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ในแนวทางร่วมแรงและแบ่งปัน

ทำไมต้องเป็นหุ้นส่วนร่วมกับโปรซอฟท์

1. เป็นบริษัทที่เปิดดำเนินการมามากกว่า 25 ปี มีความมั่นคง

2. ธุรกิจไอทีเป็นธุรกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

3. ให้ผลตอบแทนสูง มีความยุติธรรม

4. สามารถทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา

5. มีอิสระในการทำงาน

6. ทำให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น สามารถทำงานที่บ้านได้ ทำงานร่วมกับครอบครัวได้

7. ไม่มีข้อจำกัดเรื่องอายุ การศึกษา เพศ บุคลิกภาพ

8. ขายครั้งแรกเพียงครั้งเดียวมีรายได้ต่อเนื่อง 10 ปี ตามอายุที่ลูกค้าใช้งาน

9. โปรซอฟท์เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ความน่าสนใจของอาชีพขายซอฟท์แวร์โปรซอฟท์

1. ทำงานได้ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง

2. สามารถนั่งทำงานได้ทุกที่ จะเลือกนั่งทำงานที่บ้าน ที่ร้านกาแฟหรือที่ไหนๆ ก็ได้

3. ไม่ต้องเข้าออฟฟิศ

4. ไม่ต้องเดินทางเข้าไปพบลูกค้า

5. ขายครั้งแรกครั้งเดียว มีรายได้ค่าคอมมิชชั่นเป็นเวลา 10 ปี (จ่ายตามที่ลูกค้าใช้ซอฟท์แวร์)

6. สามารถส่งต่อมรดกให้ลูกหลาน แม้ตัวเองไม่ได้ทำการขายแล้ว เพราะให้ผลตอบแทนนักขายมืออาชีพเป็นเวลา 10 ปี

7. ลูกค้ามีอยู่ทั่วประเทศ เพราะทุกกิจการต้องการใช้ซอฟท์แวร์เพื่อเป็นเครื่องมือในการทำงาน

8. โปรซอฟท์เป็นบริษัทอันดับ 1 สำหรับโปรแกรม Cloud Accounting และ CRM

9. โปรซอฟท์เป็นบริษัทที่มีความมั่นคงเพราะเปิดดำเนินธุรกิจมามากกว่า 25 ปี (Social Enterprise)

10. เป็นซอฟท์แวร์ที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและยาวนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ Version Dos มาเป็น Windows จนปัจจุบันเป็น Web Application บน Cloud

หน้าที่ความรับผิดชอบในการทำงาน

ทำหน้าที่ขายซอฟท์แวร์ที่โปรซอฟท์พัฒนา

นโยบายการจ่ายผลตอบแทน

เราต้องการแบ่งความร่ำรวยให้คนที่มีความสามารถให้เข้ามาเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจด้วยกัน ทำมากได้มาก โปรซอฟท์ต้องการสร้างโอกาสสร้างคน สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างความมั่นคงให้กับทุกคนที่มีเป้าหมายเดียวกัน เพื่อให้ทุกคนสามารถเติบโตในธุรกิจ เราได้สร้างความยุติธรรมในการทำงานร่วมกัน ให้เกิดความคุ้มค่าที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการดำเนินธุรกิจของแต่ละคน ค่าตอบแทนที่โปรซอฟท์จ่ายให้กับนักขายมืออาชีพของเราคือ ค่าตอบแทนจากการขายซอฟท์แวร์ ซึ่งจะจ่ายเป็นค่าคอมมิชชั่น

หลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทน

โปรซอฟท์มีการจำหน่ายซอฟท์แวร์บน Cloud ในรูปแบบ SaaS (Software as a Service = จ่ายเท่าที่ใช้) ซึ่งบริษัทคิดค่าใช้จ่ายจากลูกค้าเป็นรายปี เราจะคิดค่าคอมมิชชั่นให้นักขายของเราตามระยะเวลาที่ลูกค้าจ่ายค่าซอฟท์แวร์มา รวมแล้วเป็นยอดเงิน 150 % ของมูลค่าซอฟท์แวร์ที่ลูกค้าจ่ายมาในแต่ละปี ในระยะเวลาทั้งหมด 10 ปีดังนี้

ปีที่ 1 จ่ายค่าคอมมิชชั่น 40 %

ปีที่ 2 จ่ายค่าคอมมิชชั่น 30 %

ปีที่ 3 จ่ายค่าคอมมิชชั่น 10 %

ปีที่ 4 จ่ายค่าคอมมิชชั่น 10 %

ปีที่ 5 จ่ายค่าคอมมิชชั่น 10 %

ปีที่ 6 จ่ายค่าคอมมิชชั่น 10 %

ปีที่ 7 จ่ายค่าคอมมิชชั่น 10 %

ปีที่ 8 จ่ายค่าคอมมิชชั่น 10 %

ปีที่ 9 จ่ายค่าคอมมิชชั่น 10 %

ปีที่ 10 จ่ายค่าคอมมิชชั่น 10 %

เงื่อนไขการสมัครเป็นนักธุรกิจใหม่

1. หลักเกณฑ์การรับสมัคร ไม่จำกัดเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา ที่อยู่อาศัย เพราะสามารถทำงาานได้ทุกที่ทุกเวลา

2.หลักฐานประกอบการสมัคร สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นต์ชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรก พร้อมเซ็นต์ชื่อรับรองสำเนาถูกต้องรูปถ่าย (ถ่ายจากโทรศัพท์มือถือ)

หมายเหตุ กรุณาส่งหลักฐานการสมัครทั้งหมดมาที่
Email : virot@prosoft.co.th
Line ID : virot2507
โทร. 081-496-7727

 2516
Visitor
Get started for free today. Free Trial
Create a website for free Online Stores