บัญชีโคตรง่าย

บัญชีโคตรง่าย

1110 Items
ในการดำเนินธุรกิจที่คุณจำเป็นต้องบัญชีสำหรับภาษีเงินได้สำหรับกำไรสุทธิที่และค่าใช้จ่าย / หักของคุณคุณอาจเรียกร้องรายได้ของคุณกับ ในช่วงปีภาษีที่คุณมักจะต้องจ่ายภาษีชั่วคราวซึ่งเป็นชุดของงวดภาษีเงินได้สำหรับปีภาษีนี้ คุณจะต้องจ่ายภาษีนิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิ
1246 Visitor
ข้อมูลทางการบัญชีสื่อให้เห็นภาพที่แท้จริงของธุรกิจ เพื่อให้บุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถมองเห็นถึงประสิทธิภาพและความสามารถในการดำเนินงานของธุรกิจทั้งในอดีต ปัจจุบันและพยากรณ์ในอนาคตได้กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ จากข้อมูลทางการบัญชีแบ่งได้ 2 กลุ่มดังนี้
45930 Visitor
งบดุล เป็นรายงานทางการเงินที่แสดงถึงฐานะทางการเงินของกิจการ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งประกอบด้วย การรายงานสินทรัพย์ // หนี้สิน // และส่วนของเจ้าของ (ทุน)
5307 Visitor
กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน อาจจะเป็นทั้งบวก ทั้งลบ ถ้าเป็นบวกแสดงว่า บริษัทเราหาเงินจากแหล่งเงินกู้ มาขยายงาน หากเป็นลบ ก็แสดงว่า เราไม่ต้องหาเงินจากภายนอกแล้วเรามีเงินมากพอที่จะจ่ายปันผลสู่ผู้ถือหุ้นได้มากกว่าแล้ว อันนี้ผมเฉยๆ ได้ทั้งบวกและลบ ยกตัวอย่างพวกค้าปลีก
12166 Visitor
อันที่จริงแล้วงบการเงินส่วนบุคคลเป็นเรื่องใกล้ตัวเรานิดเดียวเพราะเกี่ยวกับเรื่องเงินๆ ทองๆ ของเรานี่เอง เพียงแต่นำมาจัดให้เป็นหมวดหมู่เสียหน่อยเพื่อให้เห็นรูปร่างหน้าตาทางการเงินของตัวเราเองได้ชัดเจนขึ้น
7452 Visitor
งบดุล หมายถึง งบที่แสดงฐานะทางการเงินของบริษัท ณ วันใดวันหนึ่ง งบดุลจะแสดงการใช้เงินทุนของบริษัทเพื่อสรรหาทรัพยากรที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจ สามารถเขียนเป็นสมการง่ายๆ ดังนี้
9236 Visitor
งบการเงินเป็นผลผลิตของกระบวนการบัญชีการเงินทั้งหมด กระบวนการดังกล่าวดำเนินไปภายในขอบเขตของหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งกำหนดว่าข้อมูลใดควรบันทึกไว้ในบัญชีและควรบันทึกเมื่อใดควรวัดค่าข้อมูล และควรเปิดเผยข้อมูลนั้นอย่างไร
14844 Visitor
ในอดีตงบการเงินที่กิจการให้ความสำคัญจะประกอบด้วยงบดุลซึ่งเป็นงบที่แสดงถึงฐานะของกิจการว่า ณ วันใดวันหนึ่งกิจการมีสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนมากน้อยเป็นสัดส่วนอย่างไร และงบกำไรขาดทุนซึ่งเป็นงบที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของกิจการว่าในรอบระยะเวลาบัญชีหนึ่ง ๆ กิจการมีผลการดำเนินงานกำไรหรือขาดทุนอย่างไร ในเวลาต่อมาเมื่อมีเหตุการณ์ที่กิจการหลายแห่งล้มละลายไปทั้ง ๆ
1278 Visitor
ความสำคัญของการบัญชีหลักใหญ่ ๆ ก็คือ เป็นแหล่งข้อมูลของธุรกิจที่จะแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปของธุรกิจ เช่น ผู้เป็นเจ้าของกับพนักงานหรือเจ้าของธุรกิจกับผู้ลงทุน เจ้าหนี้ หรือธนาคารที่จะพิจารณาให้สินเชื่อหรือแม้กระทั่การสื่อความหมายระหว่างธุรกิจด้วยกันเอง
2698 Visitor
การทำบัญชี จะทำให้กิจการ ทราบผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินของธุรกิจ และ ความมั่นคงของธุรกิจ โดยในการจัดทำบัญชีนั้น จะบันทึกบัญชีรายการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจ เช่น การลงทุน รายรับ และ รายจ่าย ที่เป็นของกิจการนั้น โดยไม่นำส่วนที่เป็นของส่วนตัว(ส่วนของเจ้าของ) เข้ามาบันทึกด้วย เมื่อมีการบันทึกรายการต่างๆ ที่เกิดขึ้นแล้ว ข้อมูลที่ได้บันทึกไว้นั้น จะสามารถนำมาจัดทำเป็นรายงานทางการเงินได้ เช่น งบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุน ซึ่งเป็นภาพสะท้อนในการดำเนินธุรกิจ
3145 Visitor
180531 Visitor
Get started for free today. Free Trial
Create a website for free Online Stores