บัญชีโคตรง่าย

บัญชีโคตรง่าย

1110 Items
จะเกิดอะไรขึ้นกับคนในอุตสาหกรรมทางการเงิน เมื่อเข้าสู่ยุค Fintech? ธนาคาร SCB ลดทั้งจำนวนสาขาและพนักงาน AI-Robot Trading จะมาทำหน้าที่ลงทุนแทน ผู้แนะนำการลงทุน Blockchain อาจจะทำให้การซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่ต้องผ่านตัวกลางแบบ Broker ที่ปรึกษาการเงิน ก็มีโอกาสจะโดยแทนที่ด้วย Robot Advisor ก็ได้
802 Visitor
วิกฤตต้มกบ หรือ เศรษฐกิจต้มกบ ถือเป็นแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์การเมือง ที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ถือเป็นคำที่ได้รับความนิยมขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา คล้ายกับคำว่า วิกฤตฟองสบู่ ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ประมาณช่วง 10 ปีก่อนหน้านี้ วิกฤตฟองสบู่ และ วิกฤตต้มกบ วิกฤตต้มกบ เป็นแนวคิดที่ถูกนำเสนอขึ้นมาอธิบายลักษณะทางเศรษฐกิจ โดยมีลักษณะ หรือตัวเปรียบเทียบสำคัญ คือ วิกฤตฟองสบู่ โดยทั้ง 2 วิกฤตต่างก็มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจในขาลงเป็นอย่างมาก เพียงแต่ใช้ในการอธิบายในรูปการณ์ที่ต่างออกไปเฉย ๆ
3199 Visitor
สต๊อก หรือ บัญชีสินค้าคงเหลือ เป็นบัญชีหนึ่งที่ค่อนข้างควบคุมยากในทางปฎิบัติ เพราะมีรายละเอียดค่อนข้างมากและเมื่อใดก็ตามที่ เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเรียกตรวจสอบบัญชีดังกล่าว มักจะเจอเหตุการณ์สินค้าคงเหลือที่มีอยู่จริง ไม่ตรงกับตัวเลขในบัญชีอยู่ร่ำไป และนำไปสู่การเสียเบี้ยปรับทางภาษีในที่สุด
2430 Visitor
รายการกำไรเบ็ดเสร็จอื่น (Other Comprehensive Income Items) คืออะไรกันแน่ ต่อจากบล็อกที่โพสต์ไปก่อนหน้านี้ การบัญชีมูลค่ายุติธรรม (Fair Value Accounting) ก่อให้เกิดการรับรู้กำไรหรือขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน ประเด็นที่สำคัญของการรับรู้รายการกำไรหรือขาดทุนดังกล่าวคือจะรับรู้ในบัญชีกำไรขาดทุน หรือรับรู้เป็นรายการกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นดี บล็อกนี้จะกล่าวถึงการรับรู้รายการกำไรเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนในความต้องการของตลาด และรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพื่อสะท้อนปัญหาเกี่ยวกับลักษณะเชิงคุณภาพของความเข้าใจได้ และหลักความระมัดระวังในมุมมองของ Conservatism ไม่ใช่ Prudence ที่ยังคงปรากฎในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เมื่อกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (Publicly-Accountable Entities) ต้องแสดงงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (Statement of Comprehensive Income) แทนงบกำไรขาดทุน (Statement of Income)
5028 Visitor
ถ้าคุณจบปริญญาตรี สาขาบัญชีมา โดยทั่วไปจะสามารถเลือกเข้าทำงานในบริษัทได้หลายรูปแบบ จะเลือกทำงานในบริษัทที่เป็นผู้ผลิต หรือผู้ขายก็ได้ หรือจะเลือก หางานบัญชีบริษัทตรวจสอบบัญชีก็ได้ ทั้ง 2 กรณีนี้จะมีรูปแบบการทำงานแตกต่างกัน
5719 Visitor
แนวโน้มใน ปี 2020 จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง นักบัญชีจะต้องเตรียมความพร้อมและรับมืออย่างไร มี 12 เรื่องสำคัญในปี 2020 มาแนะนำครับ ในวงการวิชาชีพบัญชี ประเด็นที่ค่อนข้างสำคัญต่อการเปลี่ยนผ่านและเปลี่ยนแปลง เนื่องจากด้านเทคโนโลยีในวงการวิชาชีพบัญชียังคงพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง นับวันยิ่งเป็นไปอย่างก้าวกระโดด ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ก็ช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลอย่างเห็นได้ชัดใน ปี 2020
2313 Visitor
เนื่องจากผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีจะต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆและผลงานของนักบัญชีมีอิทธิพลอย่างสาระสำคัญในและนอกองค์กร หากผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีมีแนวโน้มความไม่รับผิดชอบ ไม่รอบคอบเกี่ยวกับตัวเงิน ความทันต่อเวลา หรืองานบัญชีคงค้างต่างๆ ก็จะส่งผลต่อรายงานและงบการเงิน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีหน่วยงานต่างๆที่กำกับดูแลวิชาชีพของการบัญชี จึงได้มีพระราชบัญญัติ ข้อควรพึงปฏิบัติต่างๆ และได้กำหนดเป็นจริยธรรมหรือจรรยาบรรณ เพื่อให้นักบัญชี ผู้อำนวยการบัญชี ตลอดจนผู้บริหารเพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติ นอกจากนี้สมาคมและหน่วยงานต่างๆก็ได้กำหนดหลักการและวิธีปฏิบัติต่างๆเพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติต่อกันด้วยดี และหัวข้อสำคัญคือ จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายยึดถือปฏิบัติ
39845 Visitor
ส่องสิทธิ​หน้าที่​ขั้นพื้นฐาน​ ซึ่งผู้ซื้อ​เจ้าของร่วมในอาคารชุด​ควรรู้มีอะไรบ้าง เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ​ของคน​ผู้ซึ่งรอบรู้ข้อกฎหมายเป็นอย่างดี ​หรืออาจรู้ไม่ทันผู้อื่น
1591 Visitor
เมื่อคุณพิจารณาอยากจะเริ่มต้นทำธุรกิจ หนึ่งในคำถามที่พบมากที่สุด คือ “ธุรกิจที่ทำตอบโจทย์ความต้องการของตลาดหรือไม่?” ส่วนคำตอบนั้นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจจะต้องนำเสนอวิธีการแก้ไขที่เป็นปัญหาของตลาด ซึ่งจะทำให้ธุรกิจตอบโจทย์ผู้บริโภคมากที่สุด
2251 Visitor
"เทรนด์" ที่มาไวไปไว ยิ่งใกล้สิ้นปีหลายคนเตรียมจะเริ่มลงทุนทำธุรกิจกันในปีใหม่ๆ บางคนเก็บเงินทุนทั้งชีวิตเพื่อลงทุนกับทางที่ใช่ อยากขายอะไรให้อยู่ได้ยืนยาวซึ่งก็แล้วแต่ความชอบ ความถนัดว่ากันไป ซึ่งวันนี้เรามีธุรกิจขาลง ที่ได้รวบรวมไว้เผื่อให้เป็นข้อมูลให้ได้เตรียมความพร้อมหรือดูลู่ทางตลาดให้ดีๆ ก่อนการลงทุนครั้งใหม่
3279 Visitor
180530 Visitor
Get started for free today. Free Trial
Create a website for free Online Stores