ความหมายของสินทรัพย์

ความหมายของสินทรัพย์

หมายถึง ทรัพยากร สิ่งที่อยู่ในความควบคุมของหน่วยงาน ซึ่งเป็นผลจากเหตุการณ์ ในอดีต และคาดว่าจะทำให้เกิดประโยชน์ในเชิง เศรษฐกิจในอนาคต แก่หน่วยงาน กิจการ เจ้าของ บริษัทฯ หรือ

หมายถึง สิ่งที่มีตัวตนหรือไม่มีตัวตนอันมีมูลค่า ซึ่งบุคคลหรือกิจการเป็นเจ้าของหรือสามารถถือเอาประโยชน์ได้จากกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ สิทธิ์เรียกร้อง มูลค่าที่ได้มา รายจ่ายที่ก่อให้เกิดสิทธิ์ และรายจ่ายของงวดบัญชีถัดไป ดังนั้น สินทรัพย์ (Assets) ในทางบัญชีจึงหมายถึง เงิน หรือสิ่งของที่มีมูลค่าเป็นตัวเงิน ทั้งที่มีตัวตนและไม่มีตัวตน ที่บุคคลธรรมดาหรือร้านค้า เป็นเจ้าของ เพื่อนำมาลงทุนในการดำเนินธุรกิจ

จากความหมายดังกล่าว สินทรัพย์ในทางบัญชีมีหลายลักษณะดังนี้ สินทรัพย์ที่เป็นตัวเงินหรือเทียบเท่าเงิน เช่น เงินสด และตั๋วเงินรับต่าง ๆ สินทรัพย์ที่เป็นสิทธิ์เรียกร้อง เช่น ลูกหนี้ สินทรัพย์ที่มีตัวตน เช่น ที่ดิน อาคาร รถยนต์ สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน เช่น สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ สัมปทาน รายจ่ายที่จ่ายไปแล้วจะให้ประโยชน์ต่องวดบัญชีถัดไป ได้แก่ ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าประเภทต่าง ๆ

สินทรัพย์สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

 • สินทรัพย์หมุนเวียน (Current assets) หมายถึง เงินสดหรือสินทรัพย์อื่นที่บริษัทฯ อาจขาย หรือเปลี่ยนสภาพเป็นเงินสด หรือใช้หมดไปภายในระยะเวลา 1 ปี ได้แก่ เงินสด เงินฝากธนาคาร ดราฟท์ เช็คลงวันที่ล่วงหน้า(Posted Cheque) เงินลงทุนระยะสั้น ตั๋วเงินรับ ลูกหนี้ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า หมายถึง จำนวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่างินสดที่กิจการจ่ายออกไปก่อน สำหรับสินทรัพย์หรือบริการที่จะได้รับประโยชน์ในอนาคต วัสดุและอุปกรณ์รอตัดบัญชี หมายถึง วัสดุสิ้นเปลืองเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนของกิจการ ซึ่งเมื่อซื้อมาใช้แล้วจะหมดไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น กระดาษ เครื่องเขียน วัสดุสำนักงานต่างๆ
 • สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (Non-Current assets) หรือสินทรัพย์ถาวร (Fixed assets) หมายถึง สินทรัพย์ที่บริษัทฯมีไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงาน มีลักษณะคงทนถาวร และมีอายุการใช้งานนานกว่า 1 ปี

สินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset) แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

 • สินทรัพย์ถาวรที่มีตัวตน (Tangible Fixed Asset) ได้แก่ ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ เครื่องจักร รถยนต์ เครื่องใช้สำนักงาน ฯลฯ
 • สินทรัพย์ถาวรที่ไม่มีตัวตน (Intangible Fixed Asset) เป็นสินทรัพย์ที่สัมผัสไม่ได้ หรือไม่มีตัวตน ให้ประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีมูลค่าเป็นตัวเงิน ได้แก่
  1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์(Software) สำหรับใช้งานในการบริหารจัดการ ควบคุมคุณภาพ การผลิต การบริหารภายใน
  2. เครื่องหมายการค้า(Trademark) สิทธิที่ได้รับในการใช้ประโยชน์จากเครื่องหมาย หรือชื่อที่กำหนดอย่างถาวรแต่เพียงผู้เดียว
  3. สิทธิบัตร(Patent) คือ สิทธิที่ได้รับจากรัฐในการเข้าใช้ประโยชน์จากสิ่งประดิษฐ์ ลิขสิทธิ์ (Copyright) คือสิทธิที่ได้รับจากรัฐในการจัดพิมพ์ ขาย หรือใช้ประโยชน์จากศิลปกรรม ดนตรี วรรณกรรม อื่นๆ
  4. สัมปทาน(Franchise) สิทธิที่กิจการได้รับในการนำสินค้าหรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่งวางตลาด
  5. ค่านิยม(Goodwill) คือ ค่าที่เกิดจากการซื้อกิจการในราคาที่สูงกว่าราคาปัจจุบัน
  6. สัญญาเช่า(Leasehold) คือ สิทธิในการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่เช่าตามที่ตกลง หรือกำหนดเป็นสัญญา
  7. ค่าใช้จ่ายจัดตั้งบริษัทฯ(Organization Cost) คือ ค่าใช้จ่ายที่มีขึ้นในการตั้งกิจการ
  8. ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี(Deferred Charges) คือ ค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปแล้วและมีการใช้ประโยชน์แล้ว แต่ระยะเวลารับประโยชน์มีผลต่อไปอีกหลายงวดบัญชี
 • สินทรัพย์อื่น ๆ (Other assets) หมายถึง สินทรัพย์ที่ไม่อาจจัดเข้าเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน หรือสินทรัพย์ถาวรได้ เช่น เงินลงทุนระยะยาว หน่วยลงทุน กองทุนรวม ที่ดินที่มิได้มีไว้เพื่อดำเนินการ ที่ดินที่มีไว้เพื่อรอการใช้ประโยชน์ในภายหน้า รายจ่ายหรือค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี เป็นต้น

บทความโดย : www.mbtech.co.th

 68624
Visitor
Get started for free today. Free Trial
Create a website for free Online Stores