ช่วงเวลานำส่งงบการเงินของนิติบุคคล

ช่วงเวลานำส่งงบการเงินของนิติบุคคล

ทุกรอบปีนักบัญชีจะต้องวุ่นอยู่กับการปิดงบการเงิน และนำส่งงบการเงินให้ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และนิติบุคคลแต่ละประเภทก็จะต้องนำส่งงบการเงิน สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น สำเนารายงานประจำปี และสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ภายในระยะเวลาที่แตกต่างกันตามกำหนด  

จะเป็นช่วงใดบ้างนั้น มาทบทวนกันดีกว่าครับ 

 1. ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
 2. นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย
 3. กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
 • ทั้งสามกลุ่มนี้ต้องนำส่งงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ และแสดงความเห็นแล้วต่อนายทะเบียนภายใน 5 เดือนนับแต่วันปิดบัญชี

 

 1. บริษัทจำกัด
 • ต้องนำงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว เสนอเพื่ออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่ ภายใน 4 เดือน นับแต่วันปิดบัญชี
 • ต้องส่งงบการเงินต่อนายทะเบียนภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติในที่ประชุมใหญ่
 • ต้องนำส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผุ้ถือหุ้น (บอจ.5) ภายใน 15 วัน นับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

 

 1. บริษัทมหาชนจำกัด
 • จะต้องนำงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว เสนอเพื่ออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่ ภายใน 4 เดือน นับแต่วันปิดบัญชี
 • นำส่งรายงานประจำปีพร้อมสำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนต่อนายทะเบียนภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่
 • นำส่งสำเนารายงานการประชุมผุ้ถือหุ้น โดยผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทลงลายมือชื่อรับรองว่าถูกต้อง
 • ต้องนำส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บมจ.006) ที่มีอยู่ในวันประชุมสามัญประจำปีต่อนายทะเบียนภายใน 1 เดือนนับแต่วันเสร็จการประชุม

บทความโดย : https://www.dharmniti.co.th

 

 1270
Visitor
Get started for free today. Free Trial
Create a website for free Online Stores