• Home

  • ระบบปรับปรุงบัญชีธนาคาร

ระบบปรับปรุงบัญชีธนาคาร

  • Home

  • ระบบปรับปรุงบัญชีธนาคาร

ระบบปรับปรุงบัญชีธนาคาร

สอนการใช้งานระบบปรับปรุงบัญชีธนาคาร (Bank)

บันทึกรายการเกี่ยวกับการฝากเงิน-ถอนเงินจากธนาคาร รวมถึงรายการโอนเงินระหว่างบัฐชีเงินฝาก การรับค่าดอกเบี้ย การจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคาร

VDO ระบบปรับปรุงบัญชีธนาคาร

1. ขั้นตอนการสร้างเอกสารฝากเงินสด (Cash Deposit)

-

2. ขั้นตอนการสร้างเอกสารถอนเงินสด (Cash Withdraw)

-

3. ขั้นตอนการสร้างเอกสารโอนเงินระหว่างสมุดเงินฝาก (Bank Transfer)

-

4. ขั้นตอนการสร้างเอกสารรายได้จากธนาคาร (Income From Bank)

-

5. ขั้นตอนการสร้างเอกสารค่าใช้จ่ายธนาคาร (Bank Charged)

-

 1766
Visitor
Get started for free today. Free Trial
Create a website for free Online Stores