• Home

  • ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์

ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์

  • Home

  • ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์

ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์

สอนการใช้งานระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์(CRM)

บัสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับองค์กร เพื่อธุรกิจที่เติบโต ขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้น

VDO ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์

1. ขั้นตอนการสร้างข้อมูลผู้สนใจ (Lead)

-

2. ขั้นตอนการสร้างข้อมูลโอกาสทางการขาย (Opportunity)

-

3. ขั้นตอนการสร้างข้อมูลกิจกรรม (Activity)

-

4. ขั้นตอนการเรียกดูปฏิทินกิจกรรม (Activity Calendar)

-

5. ขั้นตอนการเรียกดูปฏิทินครบรอบ (Anniversary Calendar)

-

 1593
Visitor
Get started for free today. Free Trial
Create a website for free Online Stores