• Home

  • ระบบบัญชีเจ้าหนี้

ระบบบัญชีเจ้าหนี้

  • Home

  • ระบบบัญชีเจ้าหนี้

ระบบบัญชีเจ้าหนี้

สอนการใช้งานระบบบัญชีเจ้าหนี้ (Accounts Payable)

ระบบบัญชีเจ้าหนี้ เริ่มจากเปิดใบรับวางบิลออนไลน์ เมื่อจ่ายชำระแล้ว สามารถบันทึกการจ่ายชำระ แล้วออกเป็นเอกสารใบจ่ายชำระเพื่อเป็นหลักฐานทางการเงิน

VDO ระบบบัญชีเจ้าหนี้

1. ขั้นตอนการสร้างเอกสารตั้งเจ้าหนี้อื่นๆ (Credit Non - Stock)

12:15

2. ขั้นตอนการสร้างเอกสารเอกสารใบรับวางบิล (Billing Acceptance)

8:36

3. ขั้นตอนการสร้างเอกสารเตรียมจ่ายชำระ (Pre - Payment)

10:38

4. ขั้นตอนการสร้างเอกสารจ่ายชำระหนี้ (Payment)

15:56

 7240
Visitor
Get started for free today. Free Trial
Create a website for free Online Stores